คน 4 ประเภท ใส่ใจไปก็ไร้ค่า คบไปก็ไม่ประโยชน์

คน 4 ประเภทที่ใส่ใจไปก็ไร้ค่าคว รปล่อยไปก ร ร ม คบไปก็ไม่ประโยชน์ ปล่อยให้คนแบบนี้ไปตามก ร ร มของเขาเถอะค่ะ

ก่อนอื่นมาดูกัน ว่ายังไงบ้าง ที่เรียกได้ว่า… “โง่”

1. ชอบโยนความผิ ด

ถ้าคนธรรมดาทำผิ ด ก็จะรับและใช้เป็นบทเรียนพร้อมปรั บปรุงแก้ไขในวันต่อไ ปไม่ให้ผิ ดอีก

แต่ถ้าผิ ดแล้วโยนความผิ ดให้คนอื่นเรียกว่า… “ไม่ฉลาด”

แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิ ดแค่นี้ก็ไม่กล้าปรับปรุงก็เลยเป็นอยู่อย่างนั้นซ้ำๆซๅกๆ

ถ้าเจอค นแบบนี้อย่ารู้จักจะดีกว่าเนอะปล่อยเขาไปตามเ วรตามก ร ร มเถอะ

2. ถูกเสมอ

คิดว่าตัวเองถูกตลอดสังเกตุได้ว่าเวลามีข้อขั ด แ ย้งจะเถี ยงแบบจริงจังไม่มีฟังชาวบ้าน

ใช้ตรรกะวิบั ติ เหตุผลวิบัติไปเรื่อยๆแถๆข้างๆคูๆ

เพื่อเอาชนะเราก็เท่านั้น เจอคนแบบนี้เงียบดีกว่าค่ะ

จำไว้ว่า…เสื อไม่มีวันลดตัวไปกั ด กับ หม า ฉันใดก็ฉันนั้น เจ้าค่ะ

3. ก้าวร้ า ว เพื่อกลบเกลื่อน

มีการวิจัยมาว่าพวกฉลาดน้อย จะก้าวร้ า วมากกว่ า เมื่อคุ ม ส ถานการณ์ไม่อยู่

เห ตุ ก ารณ์ไม่เป็นดั่งที่คิดจะมีอ าการโ ม โ ห

ก้าวร้ า วกลบเกลื่ อนหวังสยบให้ จบข่ า วเจอไม้นี้ ให้เดินหนีทันทีค่ะ ไม่ต้องพูดอะไรต่อทั้งนั้น

คนพวกนี้จะรู้สึกค้างคๅใจ เพราะเหมือนเค ลี ย ร์ไม่จบแล้วอาจจะรู้สึกอึดอัดจนทนไม่ได้ไปเอง

4. เหนือตลอด

ไม่ใช่ทิศเหนือ – ใต้ แต่เป็นการมองว่าตั วเองดีกว่าคนอื่น เสีย ด สี ติติง คนอื่นให้ตัวเองดูดี

ตัดสินโดยมีความลำเอี ยงเกาะติดตลอดมีวิจัยว่า… พวกไอคิวต่ำจะรับอะไรได้ยๅก เข้าใจอะไรยๅก

ไม่เหมือนพวกฉลา ดที่พร้อมจะเข้าใจเห็นใจทำอะไรให้ใ ครช่วยเหลือใครก็ไม่หวังผลแต่คนไม่ฉลๅดจะไม่เ ข้าใจเรื่องแบบนี้

เพราะมีอัตตาสูงเมื่อให้แปลว่าต้องได้รับตอบแทน

“ก็คนอย่างฉันอุตส่าห์ให้คนอย่างเธอประมาณนั้น”

เมื่อเจอ แบบนี้วิธีที่น่าจะดี คือ เงียบ

มันไม่มีประโยชน์อะไรกับกา รเถี ยงกับคนโง่ ถ้าต้องคุย ก็เอาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวให้ตรงประเด็น

หรือ หยุดได้ก็หยุดดีกว่า เล็ ง จังหวะที่ควรจะหยุดอย่ าพย าย ามเอาชนะ

เพราะจะ ไม่มีวันชนะคนแบบนี้ และยิ่งบ้ าด้วยนี่ ต้องปล่อยให้เ ป็นไป ตามก ร ร ม

จะใช้เหตุผล หลั ก ฐ านอะไรมา ให้ดูก็ค งไม่สน พบเจอคนแบบนี้ควรวิ่งห นีไปให้ไกลดีกว่าค่ะ

ขอบคุณ ข้อมูล คิดกลับด้าน