ทาน 5 อย่าง ที่ไม่ได้ใช้เงิน ทำแล้วได้ บุญกุศลมากล้น

การทำบุญมีหลายแบบมากมาย อยู่ที่ว่าเราจะทำแบบไหนกันแค่นั้นหรือแค่เราคิดดี ทำดี

ไม่เบี ย ด เบียนใคร ก็เป็นการทำบุญได้เช่นกัน

5 ทานที่ไม่ได้ใช้เงิน ทำแล้วได้ “บุญมากล้น”

ทานที่ไม่ใช้เงินแต่ได้บุญมาก ทุกคนทำได้เลยวันนี้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญมากชีวิตดีมาก

เวลาที่เราลำบากเราแทบไม่มีกิน งานที่ทำทุกสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญหา แต่จิตยังเป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล

อานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิต ขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี

ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า…

“บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้” ด้วยสิ่งของ 5 ประการ

1.วาจาเป็นทาน – คำพูดที่ให้กำลังใจ

คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก นำพุทธวาจา ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตอีกครั้ง

2.ใบหน้าเป็นทาน – ใบหน้าเราที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

ความเบิกบานทำให้ผู้พบเห็นมีความสุขใจคลาย ทุ ก ข์ เป็นแบบอย่ างแห่งคนเข้าใจโลก เข้าใจธรรม

3.ดวงตาเป็นทาน – ใช้แววตาแห่งความหวังดี

แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น ดวงตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของสรร พ สั ตว์ได้อย่ างแน่วแน่

4.กายเป็นทาน – สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ร อ ด พ้น ภั ยทั้งปวง

ช่วยงานของพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วง แบ่งเบาภาร ะ ในกิจของวัด เป็นต้น

5.จิตใจเป็นทาน – สามารถเปิดอกเปิดใจรับฟังความทุก(ข์) กับผู้อื่น

ด้วยความนอบน้อมและจริงใจ จิตใจมีเมตตา กรุณา มีใจยินดีต่อบุญ ต่อก ร ร มดีของผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรม

ทานย่อมมีพลังดึงดู ดโน้นน้าว ช่วยให้ผู้ประสบทุก(ข์) เห็นแสงสว่างโดยพลัน ให้อภั ย ทานแด่ทุกคนรอบข้างที่ล่วงเกินเรา

ขอขอบคุณ : ธ. ธรรมรักษ์