13 อานิสงส์ของลูกที่ดี ดูแลพ่อแม่ผู้เป็นพระในบ้าน

การที่เราทุกคนเกิดมามีพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเราขึ้นมา ถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิต

และเมื่อเราเติบโตขึ้นมาท่านก็คอยดูแลสั่งสอนให้เราเป็นดีของสังคม

สิ่งที่ผู้เป็นลูกจะต้องพึ่งกระทำเมื่อเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ นั่นคือการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ และผู้ที่เลี้ยงดูเรามา

(รวมถึงสำหรับบางคนที่มีผู้ใหญ่ ญาติพี่น้องคนอื่นๆ ดูแลแทนพ่อแม่)

ซึ่งการตอบแทนบุญของท่านนั้นสามารถเลือกทำได้แตกต่างกันออกไป

บางคนที่ไม่มีกำลังทรัwย์มากพอ แค่ดูแล ปรนนิบัติท่านก็ถือเป็นอานิสงส์ กุศลผลบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่ผู้เป็นลูกจะสามารถตอบแทนให้กับพ่อแม่ได้ เช่น

วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

1.เลี้ยงดูท่านยามชรา เอาใจใส่การกินอยู่หลับนอนของท่านไม่ให้เดือ ด ร้ อ น เราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านแก่ เช้าวันใหม่ท่านแก่ไปอีกวันแล้ว

เรารู้ว่าท่านแก่ทุกวันก็แล้วกัน จะได้ตอบแทนได้ทุกวัน ไม่ต้องดูอายุ

2.ช่วยเหลือกิ จ ก า ร งานของท่าน ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเพื่อให้ท่านมีโอกาสพักผ่อน

เพราะท่านเหนื่อยมามากแล้ว หรือเปิดโอกาสให้ท่านได้เข้าวัดฟังธรรมะ

3.ไม่ทำตัวให้เสื่ อ ม เ สี ยแก่ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลของท่าน รักษาวงศ์ตระกูลที่ท่านให้มา ดำรงอยู่ได้นานๆคือ ทำความดีนั้นเอง

4.ประพ ฤ ติ ตนดีควรแก่การรับมรดก ไม่ใช่อยู่เพื่อหวังมรดก ไม่เกะกะเหลวไหล ไม่สุ รุ่ ย สุ ร่ า ยผ ล  า ญทรัwย์สมบัติที่ท่านมอบให้

5.เมื่อท่านล่ ว ง ลั บไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างสม่ำเสมอ แม้ท่านจะเกิดในภูมิที่สูงกว่าหรือไม่สามารถรับกุศลได้

การระลึกและแผ่เมตตาจิตให้แก่พ่อแม่เป็นมงคลอันประเสริฐ

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่และผู้มีพระคุณ มี 13 ประการ ดังนี้

1. ทำให้มีความอดทน

2. ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ

3. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

4. ทำให้พ้ น ทุ ก ข์ได้

5. ทำให้พ้ น ภั ยได้

6. ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

7. ทำให้แคล้วคล า ด ภั ย ในย า ม คั บ ขัน

8. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

9. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

10. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

11. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

12. ทำให้มีความสุข

13. ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

ใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกไม่ดีพอ เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ ยังไม่สาย กลับบ้านไปดูแลพ่อแม่

เอาใจใส่ท่านให้มากๆ เหมือนกับที่ท่านดูแลเรา รั บ ร อ ง ว่า ชีวิตของคุณจะดีขึ้นอีกเยอะ

เพราะ สิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือ รอยยิ้มและความสุขทางจิตใจที่หาจากไหนก็ไม่ได้อย่างแน่นอน…

ขอขอบคุณข้อ มู ล : a p i c h o k e