อย่ าเหยียบหัวใคร เพื่อให้ตัวเองสูงขึ้น… (ข้อคิด เตือนสติดีมาก)

พ่อคนหนึ่ง… ชวนลูกชายไปเดินที่ชายหาด

พร้อมกับสอนลูก โดยการใช้ ไม้ขีดทราย 2 เส้น

เป็นเส้นขนานกัน  เส้นหนึ่งยาว 3 ฟุต อีกเส้นหนึ่งยาว 5 ฟุต

พ่อเลยถามลูกว่า…

ลูกสามารถทำให้เส้น 3 ฟุตยาวกว่าเส้น 5 ฟุตได้หรือเปล่า?

ลูกครุ่นคิดแล้วก็ ทำการลบเส้นนยาว 5 ฟุตให้สั้นลง

เหลือแค่ ฟุต..เดียว เส้น 3 ฟุต เลยยาวกว่าอย่างเห็นได้ชัด

ลูกจึงถามพ่อว่า… “ทำแบบนี้ถูกไหมครับพ่อ?”

พ่อยิ้ม มองหน้าลูกช าย แล้วบอกกับลูกช ายอย่างจริงจัง

ลูกตั้งใจฟังพ่อนะ… เรื่องนี้สอนลูกว่า…

“คนที่จะยกตนเองให้สูงขึ้น โดยการทำร้ ายคู่แข่งนั้น ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง

เพราะเท่ากับเราไปทำร้ ายคนอื่น เพื่อให้ตัวเองนั้นสูงขึ้น แต่เราควรทำตัวเองให้พัฒนาแล้วยกตัวเองขึ้นจากความสามารถเราเอง

ไม่ใช่ไปลดค่าของคนอื่นลง”

จากนั้นพ่อขีดเส้นขนาน 2 เส้นเหมือนเดิม คือ 3และ 5 ฟุต แล้วพ่อก็ขีดเส้น 3 ฟุต ให้ยาวขึ้นเป็น 10 ฟุต

แล้วพูดว่า… ดูให้ดีนะ ลูก…

“จงอย่ าคิดว่าคู่แข่งคือศั ต รู แต่ให้คิดว่าเป็นครู”

“เราจะต้องพัฒนาตนเองให้เทียบเท่าหรือดีกว่า”

เพราะจะทำให้ลูกได้ก้าวไปข้างหน้าอย่ างสง่างาม

และภาคภู มิใจในตนเองอย่างแท้จริง

หากไร้คู่แข่งแล้ว เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมีศักยภาพในการทำง า นขนาดไหน

ไม่มีอั ป ลั ก ษ ณ์ก็ไม่รู้จักสวยงาม

การที่คนเราจะยกตัวเองสูงขึ้นไป โดยการทำร้ ายผู้อื่น ไม่ว่าจะด้วยวาจา การก ร ะ ทำ

ถึงแม้จะประสบความสำเร็จ ก็ใช่ว่าจะมีความภาคภูมิใจ ไร้เกี ยรติ การเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยการก ด ขี่ ผู้อื่น กับการเลื่อนตัวเองขึ้นไป

โดยปล่อยให้คนอื่นได้ก้าวไปตามวิถีทางของเขา ตามความสามารถของเขาย่อมมีผลลัwธ์ที่ต่างกัน

การเลื่อนตัวเองขึ้นพร้อมกับลดค่าคนอื่นลง ลูกอาจจะชนะก็จริง แต่… อ ย่ าลืมว่าลูกจะได้ ศั ต รู ตามมาด้วย

แต่การเลื่อนตัวเองขึ้นโดยไม่ไปลดคนอื่นลง

ลูกอาจเป็นผู้ชนะ พร้อมกับยังมีเพื่อนแท้เพิ่มขึ้น

และหนึ่งในนั้นอาจเป็นคู่แข่งของลูกเองด้วย

หรือหากลูกเป็นคนที่พัฒนาตัวเองแล้ว

จงอย่ าลืมที่จะมีน้ำใจนักกีฬาด้วย

เรื่องนี้สอนให้เราได้เข้าใจว่า…

การที่เรามองคู่แข็งเป็นเสมือนครูอีกคนของเรานั้น

ย่อมเป็นสิ่งที่ดี ไม่ทำร้ ายกัน หรือผิ ด ใจกัน

ทำให้สังคมเป็นสังคมที่มีการพัฒนา มีแต่ความเจริญงอกงาม ในสังคมอีกด้วย

 

ขอขอบคุณที่มา : hedkam k o m