3 วิธีเอาชนะ คนอิจฉาคุณ โดยไม่ต้องออกตัวแรง… (อย่ าลดคุณค่าตัวเอง ลงไปตอบโต้กับคนแบบนั้น)

คนประเภทนี้เขาก็จะไม่เปิดใจรับฟัง เพราะเขาไม่ได้ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง แต่เขาแค่ต้องการ

เอาชนะคุณ ไม่ได้ต้องการสื บหาข้อเท็จจริง เขาเพียงแค่อย ากเห็นคุณแย่ลง หรือแค่กดให้คุณต่ำกว่าเขา

ผมมีหลักคิดที่เป็น “ก ฎ ธรรมชาติ” แบบเข้าใจง่าย ที่จะช่วยให้คุณเอาชนะคนขี้อิจฉา นินทาว่าร้ ายได้

1. อย่ าลืมว่า คนที่อิจฉาคิดร้ า ย เกลียดชังคนอื่น 

ก็เหมือน “ต ก น ร ก ทั้งเป็น” อยู่แล้ว

ใจที่ร้อนรุ่ม เครียด กังวล นั่นแหละคือนรก ที่คอยกัดกินในใจเขา ดั่งคำที่ว่า…

“สวรรค์อยู่ในอก นร ก อยู่ในใจ”

การอิจฉา เกลียดชังคนอื่น จึงเป็น “การทำโท ษ” คนๆ นั้นอยู่แล้ว ดังนั้น อย่ าไปคิดแก้แค้ นเขา

ให้ “ก ฎ แห่งกร ร ม” จัดการดีที่สุด เพราะถ้าคุณตอบโต้เขากลับ มันจะเป็น “กร ร ม” ของคุณด้วย

2. ข้อสำคัญคือ คุณอย่ าให้คนแบบนี้ลากไปลง “นรกในใจ” กับเขาด้วย

คุณต้องอยู่บน “สวรรค์ในอก” ของคุณ โดยไม่ยอมลงไป “ทุกข์” กับพวกเขาด้วยแม้แต่นิดเดียว

ถ้าคุณลดความสุขและสงบใจของตัวเองลง มีความทุกข์เพิ่มขึ้น

เพราะคนเหล่านี้ แปลว่า “เขาชนะ” หมายความว่า เรามีหน้าที่แค่ดูแล “จิตใจ” ของเรา ให้มีความสุข

ไม่รุ่มร้อน ไม่เครียด ไม่กังว ล อย่ าลดความสุขตัวเอง ด้วยการคิดแก้แค้ นคนอื่น

ใครพูดอะไรมา ก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจคุณทั้งสิ้น เหมือนมี “เกร า ะกำบัง” น้ำล าย ย า พิ ษ

ของคนอื่นคนที่อิจฉาเกลียดชังคุณ จะ “ยิ่งหัวเสี ย” เพราะเรื่องที่เค้าทนไม่ได้ คือ

เห็นคุณมีความสุข มีคำกล่าวที่ว่า “การแก้แค้ นที่ดีที่สุด คือ คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น”

เพราะการที่คุณรุ่งเรืองขึ้น ดีขึ้น มีความสุขขึ้น คนขี้อิจฉาจะยิ่งทนไม่ได้

ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้น ยิ่งร้อนรุ่ มในใจมากขึ้น เหมือนต ก น รก ทั้งเป็น

แต่หากเขาได้เห็น การที่คุณมีความทุกข์ร้อ นใจเหมือนพวกเขา จะยิ่งทำให้เขา “สะใจ”

3. ลงมือทำบางสิ่งเพื่อปกป้อ งตัวคุณเอง

การไม่ยอมให้น้ำล ายคนอื่น มาเป็น “ย า พิ ษ” ในใจคุณ ไม่ได้หมายความว่า..

คุณยอมเป็น “พรมเช็ดเท้า” ให้คนอื่น

จงไตร่ตรองให้ดี ในการที่คุณจะได้ทั้ง 2 อย่ างคือ

1. มีเกราะป้องกั นจิต ไม่ให้ตัวเราคิดลบ และทุกข์ไปกับคนคิดร้ ายด้วย

2. มีมาตรการป้องกันตัวของเราเอง เพราะเราต้องเป็น “คนฉลาด มีไหวพริบ” ในโลกนี้ด้วย

ความสุขของคุณ คุณเป็นคนควบคุมทั้งหมด 100%

เพราะความสุขอยู่ในใจของคุณเอง อย่ าลดตัวไปตอบโต้ คนชั่ ว ด้วยวิธีการแบบเดียวกัน

พวกเขาจะเก่งกว่าคุณในวิธีการต่ำๆ แบบนั้น

 

ขอบคุณบทความดีๆ จาก คุณบัณฑิต อึ้งรังษี