ประเภทของโฉนดที่ดิน ก่อนตัดสินใจซื้ อ บ้ านหรือที่ดิน ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน

ก่อนที่เราจะตั ดสินใจซื้อบ้านหรือที่ดิน เร าต้องศึกษาข้ อมูลให้ดีก่อนว่า ที่ดิน มีกี่ประเภท กี่ชนิด

เพราะปัจจุบันที่ดิน ถูกแบ่งออ กเป็นหลายประเภท

มีทั้งแบบเป็นก ร ร มสิทธิ์ที่ดินและเอกสารสิทธิที่ดินประเภทต่างๆ

มีทั้งแบบคนทั่วไปอย่างเราๆ สามารถซื้อข า ย แลกเปลี่ยนการครอบครองได้ต ามก ฎ ห ม า ย

และก็แบบที่รั ฐ บ า ลออ กสิทธิให้ใช้ประโยชน์ แต่ไม่อนุญาตให้ครอบครอง หรือซื้อข า ยโอนสิทธิกันได้

ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิ ด ร ะหว่างผู้ซื้ อผู้ข า ย

จนเกิดข้ อพิพาทฟ้อ ง ร้ องให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ

เพื่อความชัดเจนว่าที่ดินแบบไหน สามารถซื้อขายโอนสิทธิ และทำนิติก ร ร มทางก ฎ ห ม า ยกันได้

จึงได้รวบรวมข้อมูลโฉนดที่ดินและเอกสารสิทธิมาให้

ผู้ซื้อผู้ข า ยไว้เป็นข้ อมูลในการตัดสินใจ จะมีร ายละเอียดอ ย่ างไรไปติดต ามกันเลย

ที่ดินเป็นอสังหาริมท รั พ ย์ที่นับวันจะยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ที่ถือครองกรร มสิทธิ์ หากทำให้ผืนดินนั้นเกิดประโยชน์ขึ้น มา หรือแม้แต่หากทิ้งไว้

ก็ยังเป็นทรัยพ์สินที่เสื่อมร า ค าหรือเรียกง่ายๆ ว่า…

ร า ค าตกน้อยที่สุด ไม่ว่าจะปลูกสร้างอาคาร หรือใช้ทำอย่ างอื่น ก็สามารถทำได้ง่ายและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

แต่ทั้งนี้ที่ดินแต่ละอย่ างก็มีประเภทที่แตกต่างกัน โดยหากคุณเป็นเจ้าของกร รมสิทธิ์ ควรรู้ไว้ว่า…

ประเภทของโฉนดที่ดินนั้น แตกต่างกัน มีดังนี้

1. น.ส. 2 (ใบจอง)

หนังสือแสดงสิทธิ์ครอบครองชั่ วคราว ไม่สามารถซื้ อข า ยจำนองได้ แต่สามารถโอนเป็น มรดกให้ทาย าทได้

2. น.ส. 3 (หนังสือรับรองการทำประโยชน์)

แบ่งได้เป็น 2 แบบย่อย คือ

2.1 น.ส. 3 และ น.ส. 3 ข.

เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยไม่มีรูปถ่ายทางอากาศ ไม่ใช่โฉนดที่ดิน สามารถใช้เป็นหนังสือรับรองการครอบครอง แต่ไม่มีก รรมสิทธิ์บนผืนที่นั้น มีครุฑสีดำบนเอกส าร

2.2 น.ส. 3 ก.

มีการถ่ายภาพทางอากาศ มีครุฑสีเขียวบนเอกส าร สามารถนำไปจำนองและเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต

3. น.ส. 4

เป็นโฉนดที่ดินที่สามารถทำการซื้ อ-ข า ย โอนกรร มสิทธิ์ได้ปกติ มีตราครุฑสีแดงบนโฉนด

4. น.ค.3

เป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ซึ่งออ กให้โดยนิคมสร้างตน

5. ส.ท.ก.

เป็นเอกส ารที่ออ กให้โดยกรมป่าไม้ โดยจะเป็นหนังสือรับรองสิทธิทำกินในพื้นที่เขตป่าไม้ ไม่สามารถซื้ อข า ยโอนได้

รวมถึงหากไม่ทำประโยชน์บนผืนดินเกิน 2 ปีจะถูกริบคืนจากทางราชการด้วย

6. ภ.บ.ท.5 (เอกส ารสิทธิ์ที่ราชการออ กให้)

เป็นเพียงเอกสา รการรับรองการเ สี ยภาษี ไม่ให้เอกสา รสิทธิ์ ไม่สามารถซื้ อข า ยโอน

จำนองได้ ส่วน มากหล า ยท่าน มักจะถูกหลอ กลวงเรื่องซื้ อข า ยที่ดินจากเอกสา รประเภทนี้

7 ส.ป.ก. (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร รม)

มีครุฑสีน้ำเงินบนโฉนด ใช้เพื่อทำการเกษตรกรร ม

ไม่สามารถซื้ อข า ยโอนได้ และหากรัฐบาลต้องการเวนคืนที่ดินก็สามารถทำได้เช่นกันด้วย

ประเภทต่างๆ ของโฉนดที่ดินที่ควรทราบ เพื่อเป็นความรู้ และไม่โดนหลอ กลวงหากต้องการทำการซื้ อข า ยที่ดินอีกด้วย

ที่มา krustory