5 วิธี สำหรับคนผ่อนรถไม่ไหว ไม่ถูกยึดรถ ไม่ต้องเ สียเ ครดิ ต

ผ่อนรถไ ม่ไหว มี 5 ทางออก ไ ม่ต้องถูกยึดรถ ไ ม่เ สียเ ครดิ ต

ถ้าคุณพบกับสถานก ารณ์ทางการเงิ นที่ย่ำแ ย่ จนหมดแร งที่จะผ่อน จะทำอย่ างไรได้บ้ าง

คุณนิติธร แก้วโต หรือ ทนายเจมส์ ทนายความชื่อดัง อาสามาให้คำแนะนำแนวทางแ ก้ปั ญหาไว้ 5 วิธีหลักๆ ดังนี้

1. คืนรถ (กรณีการคืนรถโดยผิ ดสัญญา หรือ ค้างผ่ อนชำระหลายง วด)

โดยจะต้องชำระค่ าเสี ยห าย ค่าขา ดประโยชน์อื่นๆ ยิ่งค้างชำระหลายง วด จะยิ่งเ สียค่าเสี ย ห ายจำนวนมาก

กรณีการคืนรถโดยที่ไ ม่ผิ ดสัญญา หรือ ไ ม่ได้ค้ างผ่อนชำระ ลักษณะนี้ ไม่ต้องจ่ ายค่ าเสี ยหา ย

หรือค่ าขา ดประโยชน์ใดๆ เนื่องจากไ ม่ได้ค้ างชำระ

ไฟแน นซ์จะคิดเพียงค่ าส่วนต่างเวลาที่ข ายรถและขา ดทุนเท่านั้น

2. ขายให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้เปลี่ยนสัญญา

ข ายให้บุคคลอื่นโดยที่ยังไ ม่ได้เปลี่ยนสัญญา โดยผู้เช่าซื้อยังเป็นคนเดิมอยู่ ซึ่งกรณีนี้ค่อนข้างเ สี่ยงอย่ างมากๆ หากคนที่ซื้อรถไปแล้ว

เอาไปข ายให้คนอื่นต่อหรือรถหา ย ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิ ดชอบเต็มๆ

อย่ างไรก็ตาม เป็นกรณีที่ไม่แนะนำ อย่ างบางเคสเอารถไปจำนำในบ่อ นหรือเอาไปข ายให้เต็นท์ เจ้าของหรือผู้เช่าซื้อรถจะต้องปว ดหั วไปตามหารถมาคืนไฟแน นซ์

3. การข ายให้บุคคลอื่นโดยเปลี่ยนสัญญา

เป็นการข ายเปลี่ยนสัญญา และนำเงิ นที่ได้ไปปิดจ่ ายไฟแน นซ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภั ยที่สุด

ปลอดภั ยทั้งคนค้ำประกัน ปลอดภั ยทั้งผู้เช่ าซื้อด้วย

แต่ต้องหาคนซื้อรถหาคนเปลี่ยนสัญญาให้ได้ โดยอาจจะต้องยอมขายข าดทุน เพื่อแลกกับเวลาและค่ าใช้จ่ ายที่จะตามมาในอนาคต

4. รีไฟแน นซ์ใ หม่หรือปรับปรุงโครงสร้ างห นี้ใ หม่

โดยขย ายระยะเวลาการผ่อนออกไป และขอลดหยอนการผ่อนในแต่ละเดือนลง

แต่ผลที่อาจจะตามมาคือ เสี ยดอกเบี้ ย หรือผลประโยชน์ให้กับไฟแน นซ์ที่มากขึ้น

5. เจรจาขอผ่อน เฉพาะ ด อกเ บี้ยไปก่อน

โดยยังคงเงินต้นไว้ เผื่อในอนาคต ผู้เช่าซื้ออาจจะมีเงินก้อนไปปิด ก็จะทำให้เจรจาได้ง่ ายขึ้น

สำหรับในกรณีที่เจ้าของรถผ่อนไม่ไหว ไม่มีเงินโปะ และไม่ยอมเอารถไปคืนนั้น มี 2 กรณี คือ

กรณีแรก… ยังมีรถอยู่กับตัว อาจถูกไ ฟแน นซ์ฟ้อ งแ พ่ง ในข้อหา ผิ ดสัญญาเช่าซื้อ

โดยบังคับยึดรถ หรือตามยึดทรั พย์อย่ างอื่น แต่ฟ้อ งค ดีอ าญ าข้อหายั กยอ กทรัพย์ไ ม่ได้

กรณีที่สอง… ไ ม่มีรถอยู่กับตัวแล้ว โดยเ อาไปข ายต่อเต็นท์รถ หรืออื่นๆ ในระหว่างสัญญา

เจ้าของรถอาจจะถูกดำเนินค ดี อา ญ าในข้อหา ยั กยอกทรัพย์ได้ เพราะกร รมสิทธิ์รถเป็นของไ ฟแนนซ์

ดังนั้น เจ้าของรถไ ม่มีสิ ทธิ์ที่จะเอ าไปขาย

อย่ างไรก็ต าม หากจัดการเรื่องรถยนต์เรียบร้อยแล้ว อ ย่าลืมทำประกั นรถยนต์คุ้มครองรถของทุกคนด้วยนะครับ

และหากไม่อยากเสียเงินซ้ำซ้อน โด นโก งประกั นอีก ก็ทำประกั นกับบริษัทที่น่าเชื่ อถือเลยครับ

และยิ่งหากมีโปร หรือเป็นประกั นรถยนต์ผ่อนได้ ก็จะยิ่งช่วยลดภาระทางค่ าใช้จ่ ายที่เพิ่งเจอมาส ดๆ ร้อ นๆ ครับ​

ที่มา ทิพยประกั นภั ย