“อยากมีความสุข” อยู่ให้ห่างจากคนเหล่านี้… แค่รู้จักก็ข าดทุนแล้ว

1. อยู่ให้ห่ า งจากคนเรื่องมาก 

เพราะจะมีแต่เรื่องให้เหนื่อย คุณไม่มีทางเป็นตัวของตัวเองได้ เพราะเมื่อใดที่คุณไม่ระ วั ง คุณจะถูกค่อนแคะ ถูกแ ข วะ หาเรื่องอย่ า งไม่หยุดยั้ง

2. อยู่ให้ห่ า งจากคนใจแ ค บ

เพราะไม่ว่าคุณจะดีเพียงใด พวกเขาก็คิดได้เพียงแค่คุณสมควรเป็นผู้ทำ พวกเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองนั่นแหละก็เป็นผู้สมควรทำเช่นเดียวกับคุณ

3. อยู่ให้ห่ า งจากคนเจ้าเลห์ 

เพราะความดีที่คุณมี ไม่มีทางเอาชนะเ ล่ ห์เหลี่ ย มอันแพรวพราวของเขาได้ ทำดีไปก็เหนื่ อ ยเปล่า

4. อยู่ให้ห่ า งจากคนที่ไม่มีจิตสำนึกคุณ 

เพราะน้ำใจที่คุณหยิบยื่นให้ ไม่มีทางซืม ซั บเข้าสู่ความรู้สึก และ คุณธรรมอันตื้นเขินของเขาได้ คนเหล่านั้นไม่มีค่ า เพียงพอให้คุณคบหา

ขงเ บ้ งเคยกล่าวไว้ว่า.. การดูคนมีอยู่ 7 วิธี คือ

1. ลองใจด้วยผิ ด ถูก เพื่อหยั่ ง รู้ ค ติ ธรรม สอบถามประเด็ น ทางศี ล ธรรม เพื่อทดสอบความคิดจิตใจ ทัศนคติ รวมทั้งความปรารถนาลึกๆ ภายในจิตใจ

2. ยั่วยุให้เขาโก ร ธ เพื่อทดสอบการควบคุมอา ร มณ์ ไหวพริบปฏิ ภ าณ

3. ปรึกษาแผนการ เรื่องราวต่างๆ กับเขา เพื่อทดสอบภูมิความรู้ สติปั ญ ญ า และ ความเข้าใจ

4. แจ้ง ภั ยให้ทราบว่าภัยอันต ร า ยกำลังคืบคลานเข้ามาหาตัว เพื่อพิจารณาให้เห็นความกล้า ห า ญและความอดทน

5. จัดงานเลี้ยงสังสร ร ค์ให้เพียบพร้อม เพื่อดูอุปนิสัยใจคอในยามขาดสติ รวมทั้งวินัยในการควบคุมตน

6. สรรเสริญด้วยลาภ ย ศ เพื่อดูความสุจริต ใช้ผลประโยชน์ทั้งลาภ ยศ และคำสรรเสริญเข้าล่อใจ เพื่อทดสอบความซื่อสัตย์สุจริต

7. มอบหมายงานให้เขาทำ เพื่อทดสอบว่ามีความรับผิ ด ชอบ น่าไว้วางใจ สามารถทำงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงต่อเวลาหรือไม่อย่ า งไร?

 

ขอขอบคุณที่มา : นุ ส น ธิ์ บุ ค ส์