“กาหลงซาก” อ่านแล้ว..เตือนสติคนได้ดีมากๆ

นานมาแล้วมีซากช้างต ายลอยไปตามกระแสน้ำ

กา ตัวหนึ่ง พบเข้าก็ดีใจคิดว่า… ตนเป็นผู้โชคดี

เพราะจะได้อาหารกินฟรี โดยไม่ต้องออกแรง

หากินให้ลำบากไปอีกนาน

จึงโผลงจับที่ซากช้างนั้นจิกกินเนื้ อช้างที่เน่าเปื่อย

อิ่มแล้วก็หลับอยู่บน ซากช้างนั้นเองตื่นขึ้นก็กินอีก

กินๆ นอนๆ อยู่กับซากช้างนั้นอย่างมีความสุข

นานวันเข้ากระแสน้ำก็ไหลออกสู่ทะเล

ซากช้างก็พลอยลอยไกลฝั่งออกไปเรื่อยๆ

จนถึงกลางมหาสมุทรพอ ซากช้างเปื่อยเน่าสิ้นไป

กาก็มองไม่เห็นฝั่งเสียแล้วถึงจะพย าย าม

บินกลับอย่างไรก็ไม่สามารถพ้นจากมหาสมุทรได้

จึงหมดแรงจมน้ำต ายในที่สุดในทาง

ธรรมซากช้างที่ลอยไปตามกระแสน้ำนั้น

ท่านเปรียบเหมือนกามคุณ 5 ได้แก่…

รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัสที่น่าพอใจ

ทำให้เกิดสุขซึ่งเป็นเรื่องที่ปุถุชนมุ่งแสวงหา

เพราะที่มนุษย์ต้องการเงินทองข้าวของ

อาหารการกินหรือที่อยู่อาศัยก็ เพราะสิ่งเหล่านี้

เป็นเครื่องมือให้ชีวิตเข้าถึง รูป รส กลิ่น เสียง

และสัมผัสที่ทำให้เกิดสุขทั้งสิ้นไม่นับวัตถุสิ่งของ

เครื่องปรนเปรอความสุข ส่วนเกินที่มีอยู่อีก

กลาดเกลื่อนมากมาย กามคุณ 5 จึงเป็นของคู่กับ

ชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ มนุษย์ปุถุชนด้วยแล้ว

ก็เปรียบเหมือนอาหารที่จำเป็นกับชีวิตนั่นแหละ

ข้อคว ร ร ะ วั ง ในเรื่องนี้

ก็คือแม้ต้องมีกามคุณเป็นอาหารของชีวิต

แต่ไม่ควรหลงใหลเผลอสติต้องนึกไว้เสมอว่า…

ชีวิตที่ผูกพันกับกามคุณก็เหมือนการอยู่บนซาก

ช้างที่ลอยไกลออกไปทุกทีแล้วฝึกคิด ให้เห็นด้าน

ที่เป็นโท ษของก ามคุณเสี ยบ้าง

ยินดีในความสุขเหล่านั้นแค่พอประมาณจึงจะ

ไม่ต้องพบชะตากร รมเหมือนกาหลงซากตัวนั้น

หากคนเราเชื่อมั่นศรัทธาในความดีมีความ

ไม่ประม าทในการใช้ชีวิตนั้นจะแสดงเด่นชัด

ออกมาที่การรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

ดั่งพุทธพจน์ที่ตรัสสอนให้ใช้เวลาทุกขณะ

อย่างมีสติไม่ให้เสียเปล่าความว่า. ขโณ โว มา อุปจฺจคา

แปลความว่า.. ขณะอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสียหมายความว่า.. พึงใช้เวลาอย่างมีค่าให้ได้

ประโยชน์สูงสุดทําชีวิตให้ดีงามยิ่งขึ้น ฝึกจิต

ฝึกใจให้สูงด้วยความดีในใจตนเวลาแม้แต่ขณะเดียว

ก็อย่ าให้ล่วงผ่านหมดไปเสียเปล่า

สิ่งกล่อมหรือเครื่องกล่อมนั้น หมายถึง สิ่งที่ประโลมใจให้ชุ่มชื่น ให้ผ่อนคลายสงบลงให้เพลิดเพลินไปได้

คราวหนึ่งระยะหนึ่ง แม้มีทุกข์บีบคั้นมีภั ย คุ ก ค ามอยู่ก็ช่วยให้ ได้พักจิตใจลืมทุกข์บ้าง

หลบปัญหาไปได้บ้างแต่ไม่ได้ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตามสิ่งกล่อมไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริง

และไม่ได้ทําทุกข์ให้หมดไป หากติดเพลินอยู่กับสิ่งกล่อมก็จะกลายเป็น

ความประม าทที่จะนําสู่ความเสื่ อมความพินาศต่อไป