คนเรามักจะเสีຍคนอยู่ 2 คราวนี้ (ข้อคิดธรรมมะดีๆ )

1. คราวที่ สุขมั่งมี ที่สุดในชีวิตนั้น

ได้ยศ ได้ตำแหน่ง มีทอง มีเงิน หล ง อำ น า จ

วาสนา บารมี ขาดสติ สำลั กความสุข ติดสบาย และโ อ้ อ ว ด

2. คราวที่ทุ กข์ที่สุดในชีวิต

ข าดสติทำให้ชีวิต พั งพิน า ศเกือบจะคิด ปิ ด ชีวิตลง

ดังนั้น จงระวั ง ชีวิต 2 คราวนี้ ไว้ให้ดีล่ะ.

หากเราทุกข์… ก็ต้องจัดกๅรทุกข์

หากสุข… ก็อย่าหล งระเริ ง เกินไป

ทำทาน… โดยไม่ขออะไรกลับคืนแม้แต่น้อย

ทำบุญ… มิได้หวังคำสรรเสริญจากใคร

ทำดี… โดยไม่หวังคำชมจากจากผู้ใด

ส ล ะ… โดยไม่มีผู้ ส ล ะ เราเองทำอะไรเพื่อเขาได้บ้างล่ะ. ไม่ใช่เขา จะทำอะไร สิ่งใด เพื่อเราได้บ้าง

ให้… โดยที่ไม่คิดว่ากำลัง.. ให้

ให้… ไปแม้แต่ความหมายของคำว่า.. ให้

ปฏิบัติ… โดยไม่รู้สึกว่าเรานั้น กำลังปฏิบัติอยู่

สนทนา… โดยไม่ อ ว ด รู้ ไม่ ข่ ม ทั บ

ไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์…

มิใช่แค่เพียง รูปปั้น ข ลั ง อ ลั ง ก า ร

ตื่น… โดยไม่ห ล ง ร ะ เ ริ ง

ภาวนา… โดยไม่ พุ่ ง ตั ณ หาไปคว้าเอาอะไร

บารมี… คือการให้ พาไปสว่าง

ไม่ใช่มุ่งแต่.. สร้างลๅภยศ ทางธรรม

 

ขอขอบคุณ ธรรมมะสวัสดี