ผู้หญิงนับซ้าย ผู้ชายนับขวา 12 โชคชะตาตำรา พ ร หม ช า ติ โ บ ร า ณ (โครตแม่นมาก)

ตำรา… พ ร หมชาติของไทยโบราณ แบ่งเกณฑ์

ด ว ง ช ะ ต าไว้ทั้งหมด 12 ด ว ง ช ะ ต า เมื่อถึงแต่ละปี ก็จะมีเหตุการณ์แตกต่างกันไปตามช่วงอายุ

ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีทั้งดีและ ร้ ายปะปนกันไป ผู้ใดอยากทราบว่าดวงชะตาตนเองตกอยู่เกณฑ์ใด ก็ให้นำอายุปัจจุบันมาทำนายทายทักตามตำรา พ ร หม ช า ติ ของไทยโบราณ

ถ้าท่านเป็นชาย… ก็ให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์

โดยให้เริ่มนับเจดีย์ คือ ปีที่ 1 เวียนไปทางขวามือ

(ตามเข็มนาฬิกา) ให้ครบอายุปัจจุบันของท่าน

ถ้าท่านเป็นหญิง… ก็ให้เริ่มนับต้น อายุจากเจดีย์

เช่นกัน โดยเจดีย์ คือ ปีที่ 1 เวียนไปทางซ้าย

(ทวนเข็มนาฬิกา) จนครบอายุปัจจุบันของท่าน

1. ชะตาตกที่ เ จ ดี ย์

ปีนี้… ท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุข จะมีแต่ความสุขกายสบายใจจะได้ทำบุญกุศลในศาสนา

ปรารถนา… สิ่งใดจะได้สมดั่งหวัง ทุกประการ

2. ชะตาตกที่ ฉัตรเงิน

ปีนี้… ท่านจะมีสุข จะมีโชคลาภเงินทองมากมาย

จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุน ถ้าทำราชการหรือค้าขาย

ก็จะมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

3. ชะตาตกที่ ค น ค อ ข า ด

ปีนี้… ท่านจะได้รับความ เ ดื อ ด ร้อ น

จะได้รับความร้ อ น ใจต่าง ๆ ซึ่งจะมีผู้ทำให้แก่ท่าน

และจะได้รับความ ทุ ก ข์ ย า ก ลำบาก ทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์สินเงินทองอยู่เสมอ

4. ชะตาตกที่ เรือนหลวง

ปีนี้… ท่านจะได้รับแต่ความสุขสบาย มีความเจริญ

ก้าวหน้าในกิจการทุกอย่าง ท่านจะมีโชคลาภ

ได้เงินทอง จะมีผู้อุปถัมภ์อย่างดียิ่งพวกศั ต รูที่คิดร้ ายจะแพ้ภั ยตัวเอง

5. ถ้าตก ปราสาท

ปีนี้… ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้ อคู่.. ชะตาชีวิตของท่าน

จะได้พบแต่ความสุข เจริญก้าวหน้า กิจการที่ทำ

จะได้ผลประโยชน์แก่ท่านเป็นที่พึงใจ จะสมความ

ปรารถนาทุกประการ จะได้สั ต ว์ 4 เท้า 2 เท้า

ถ้าค้าขายจะร่ำรวย

6. ชะตาตกที่ ร า หู

ปีนี้… ท่านจะได้รับความ ร้ อ นอ ก ร้ อ น ใจ

จะเป็นถ้อยความผู้อื่นที่ทำให้ท่านได้รับความร้อ นใ จอยู่เสมอ ทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์สินเงินทอง

จะเกิดเป็นปากเสียงกับเพื่อนบ้าน จะพบกับความวุ่ นวา ย อย่างไม่รู้จบ และจะเกิด เ จ็บ ป่ ว ย ขึ้นแก่ท่าน

7. ชะตาตกที่ ฉัตรทอง

ปีนี้… ท่านจะได้ประสบโชคลาภ มั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทอง พร้อมด้วยลาภยศมิตรสหาย

จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดี

ชะตาชีวิตของท่านในปีนี้ จะมีแต่ความสุขความเจริญสบายใจ

8. ชะตาตกที่ เทวดาขี่เต่า

ปีนี้… ท่านจะมีความสุขพอประมาณ การเงินการทองพอมีใช้มีจ่าย

จะทำอะไรจงคิดให้รอบคอบเสียก่อน มิฉะนั้นจะเกิดผล ผิ ด พ ล า ด ขึ้นได้ และจะทำให้เดือดร้อนใจ

9. ชะตาตกที่ คนต้อง ขื่ อ ค า

ปีนี้… จัดว่าชะตาตกอยู่ในฐานะมิสู้ดี จงมีความร ะวั งในญาติพี่น้อง จะนำความ เ ดื อ ดร้ อ น ใจมาให้

คนรักมักจะเอาใจออกห่าง ให้ระวั งอั น ตร า ย

เร่งจำศีลภาวนา จงทำบุญกุศลสะเดาะเ ค รา ะ ห์

อย่ าเดินทางไกล จะได้รับ โ ท ษทั ณฑ์ อ า ญ า

10. ชะตาตกที่ พ่อหมอ

ปีนี้… จะพบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแก่ท่าน ให้ยศศักดิ์

ท่านจะมีความสุขเจริญก้าวหน้า จะมีโชคลาภมาสู่ท่าน เป็นที่พึงใจยิ่ง โ พ ยภั. ย มิได้มีมาพ้องพานเลย

11. ชะตาตกที่ แม่มด

ปีนี้… ท่านจะได้พบผู้เฒ่าเจ้านายที่มีความค้ำชูให้ท่านได้พบกับความสุขความเจริญ

คำพูดของท่านจะเป็นที่เชื่อใจ…แก่คนทั้งหลาย

จะไปแห่งใดมีแต่คนรักใค ร่ จะมีผู้นำโชคลาภมาให้แต่ไม่มากนัก ท่านจะต้องเหนื่อยกายและใจบ้าง

12. ชะตาตกที่ นาคราช

ปีนี้… จัดว่าร้า ยจงระวั งจะเกิดพย าธิ การเจ็ บไ ข้

ได้รับความเจ็ บปว ดเ ลื อ ด จะออกจากตัว

ให้เกรง เ ขี้ย ว งาและของ มี ค ม

จะมีผู้ปอ ง ร้ า ย จงจำศีลภาวนา อ

ย่ าเบีย ดเบีย นสัตว์ทุก ข์ จะบรรเทาโท ษ