10 คำพูดดีๆ หัวหน้าที่ควรใช้กับลูกน้องให้มาก ลูกน้องรักและศรัทธา ได้ใจลูกน้องไปเต็มๆ

“การเป็นหัวหน้าที่ดี” จะต้องดูแลรับผิ ดชอบงาน และทีมให้แข็งแร ง ก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย

ต้องมีศิลปะในการสื่อส าร พูดคุย ด้วย 10 คำพูดดีๆ ควรพูดกับน้องในทีมอยู่เสมอ

ที่หัวหน้าควรพูดกับลูกน้องทุกวัน

1. “ขอบคุณ”

เชื่อหรือไม่ว่า 58% ของการสำรวจลูกน้อง ในที่ทำงานชอบให้หัวหน้า กล่าวแสดงการขอบคุณ “เมื่อลูกน้องทำงานเสร็จลุล่วง”

2. “มีอะไรให้ช่วยได้บ้าง?”

ลูกน้องทุกคน ต้องการให้หัวหน้ าสนับสนุน และ ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ คอยติดตาม ความเป็นไปของสิ่งที่เข้าไปช่วยเหลือ

3. “เป็นความคิดที่ดีมาก…ทำต่อไปนะ”

เมื่อหัวหน้ าได้ความคิด หรือไอเดียดีๆ จากลูกน้อง

บางครั้งไอเดียหรือความคิดเหล่านี้ มีมากจนหยิ บมาใช้ไม่หมดพูดให้กำลังใจว่า.. ความคิดที่พวกเขาคิดนั้นดีแล้ว และให้ทำกันต่อไป

4. “ผมรู้ว่า… คุณทำได้”

คำพูดให้กำลังใจ สร้ างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้อง

ทำให้ลูกน้องมีความมั่นใจในการทำงานงานที่ออกมาก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

5. “กล่าวคำขอโท ษบ้ าง”

คำกล่าวแสดงความเสี ยใจ หรือขอโท ษ เป็นประโยคที่ทุกคนต้องการได้ยิน ทั้งยังช่วย รักษ า

ความรู้สึกซึ่งกันและกันได้ดี ถึงแม้จะเป็นหัวหน้าก็ตาม เมื่อทำผิด ก็ควรกล่าว คำขอโ ท ษ

เอาไปใช้ให้ติดปากแล้ว คุณจะรู้ว่าตำพูดดีๆ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ให้กับทั้งตัวคุณเองและน้องๆ ในทีมได้อ ย่างไร

6. “ยอมรับเมื่อทำขอผิด พ ล าด”

ไม่มีลูกน้องคนไหน ที่ให้ความเค ารพหัวหน้าที่ปัดความรับผิ ดชอบ หรือ ไม่ยอมรับเมื่อตัวเองทำผิ ด

ซ้ำ ร้ า ยยังมีหัวหน้าบางประเภท ที่ชอบโยนความผิ ดให้คนอื่นรับช่วงต่อ หัวหน้าประเภทนี้

เป็นแบบอย่ า งที่ไม่ดี และลูกน้องจะเริ่มตีตัวออกห่าง

วิธีเรียกความศรัท ธ าคืนมาที่ไวที่สุด คือ ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเอง และแก้ไขข้อผิ ดพ ล าดนี้ให้ถูกต้อง

7. “ภู มิใจ ในตัวพวกคุณ”

ลูกน้องทุกคน ชอบฟังคนรอบข้างไม่ว่าจะพ่อแม่

หัวหน้า หรือคนรอบข้างกล่าวชื่นชมว่าภูมิใจในตัวพวกเขา โดยเฉพาะคำชมจากหัวหน้า ว่าภูมิใจในผลงาน ที่ลูกน้องทำช่วยเพิ่มกำลังใจในการทำงาน

8. “ถามหาความคิดเห็น”

หัวหน้าที่ดี จะรู้ว่า… ลูกน้องของคุณเป็นแหล่งไอเดียใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้ไม่ซ้ำกัน

เพราะแต่ละคนมีความคิด แตกต่างกัน และเมื่อหัวหน้าถามลูกน้องว่า… มีความคิดเห็นอะไรบ้ าง

โดยแสดงความสนใจว่าความคิดเห็นของลูกน้อง

คุณนั้นมีประโยชน์ต่อการทำงานเป็นอย่ า งมาก

9. “อ ย่ าอายที่ต้องขอความช่วยเหลือ…จากคนที่ตำแหน่งต่ำกว่า”

เมื่อต้องการความช่วยเหลือ จากใครซักคน

อ ย่ าอายที่ต้องกล่าวขอความช่วยเหลือจากลูกน้องของคุณ เพราะพวกเขาเต็มใจ

และพร้อม ช่วยเหลือคุณอยู่แล้ว…

10. “ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ”

บางครั้งการทำงานที่มีข้อผิดพล าด ไม่ควรอย่า งยิ่งสำหรับคำพูดซ้ำเติม หรือว่ากล่าวทางที่ดี

หัวหน้าควรพูดให้กำลังใจ เพราะทุกอย่างไม่มีอะไ สมบูรณ์แบบที่สุด

แต่ให้เอาข้อผิดพล าดนั้นมาเป็นบทเรียน

ขอบคุณที่มา : d h a r m n i t i