(เขียนไว้ดีมาก) จงทำตัวให้นิ่งดั่งเสือ… อย่ ามัวแต่เห่าเหมือน… สุนัข

คนที่ประสบความสำเร็จ…มักทำอะไรแตกต่างจากคนทั่วไปเสมอพวกเขามีทัศนคติเชิงบวก

มีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของธุรกิจและความร่ำรวยของตนได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งยังยินดีที่จะเสียสละผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อความผลประโยชน์ในระยะย าว

พวกเขาเป็นทั้งนักเรียนรู้และล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดแง่บวก คนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา

และจรรย าบรรณที่ดีในการทำงานเหมือนกันอีกด้วยจงเป็นเสือ ที่เงียบ อย่าเป็นสุนัข ที่เห่าดัง

อย า กทำอะไรให้สำเร็จ ทำเลยไม่ต้องพูดเพราะคนที่เอาแต่พูดว่า จะทำโน่นทำนี่ให้สำเร็จ

มักได้แต่พูด แต่ไม่ได้ทำความสำเร็จพูดดังกว่าคุณและคำพูดของคุณ ไม่มีค่าอะไร

ถ้าคุณทำไม่สำเร็จ คุณเสียเวลาพูดมานานแค่ไหน

ถ้าเอาเวลานั้นไปทำ อย่างที่พูดคุณสำเร็จไปแล้ว “เสือจะ เงียบ เวลาจะ ล่ า เ หยื่อ”

เพราะมันคิดจะ ล่ า จริงๆ มันเก่ง แกร่งกล้าแค่ไหน โลกจะรู้จาก การล่ า เหยื่อ ของมัน

ไม่ใช่ เ สี ย งขู่ ของมัน “จงเป็นเสือที่เงียบ อย่าเป็นสุนัขที่เห่าดัง”อย า กทำอะไรให้สำเร็จ

ทำโดยไม่ต้องพูด “อย่ าพูดแต่ไม่ได้ทำ”

คำพูดเป็นแค่ ลมปาก การกระทำ ต่างหาก พิสูจน์ค่าของคน การลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู….

1. ใครจะวิจารณ์เรายังไงก็ช่าง ไม่ต้องไปเสี ยเวลาตอบโ ต้

2. ถ้ามีคนมาด่ า เรา ก็อย่ าด่ าตอบให้มันมากไป หมา กั ด คุณจะกั ดตอบหรือไง?

3. ประเมินตนเองด้วยมาตรฐานของตัวเอง ไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื่น

4. อย่ า ทำ ล า ย ความหวังของใครเพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้

5. อย่ าไปหวังเลยว่าชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม

6. คนเราถ้าไม่ชอบใคร มักจะจั บ ผิ ด คนอื่น แม้แต่เรื่องเล็กๆ ที่คนอื่นเขามองไม่เห็น

7. จำไว้ว่า.. ข่ า ว ทุกชนิดล้วนถูก บิ ด เ บื อ น มาแล้วทั้งนั้น

8. เมื่อมีใครสวมกอดคุณ ให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน

9. หัดทำสิ่งดี ๆให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัยโดยไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้

10. เราไม่ได้ต่อสู้กับ “ค น โ ห ด ร้ า ย” แต่เราต่อสู้กับ “ค ว า ม โ ห ด ร้ า ย” ในตัวคน

11. เวลาเล่นเก ม กับเด็ก ๆ ก็ปล่อยให้แกชนะไปเถิด

12. จะคิดการใดจงคิดการให้ใหญ่ๆ เข้าไว้แต่เติมความสุขสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย

13. ให้ความนับถือแก่ทุกคนที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชี พ ไม่ว่างานที่เขาทำนั้นจะ ก ร ะ จ อ ก ง อ ก ง่ อ ย สักปานใด

14. คำนึงถึงการมีชีวิตให้ “กว้างขวาง” มากกว่าการมีชีวิตให้ “ยืนยาว”

15. มีมารย าท และอดทนกับคนที่สูงวัยกว่าเสมอ คุณทำอย่างนั้นอยู่หรือเปล่า?

16. คิดให้รอบคอบก่อนจะให้เพื่อนต้องมีภาระในการรักษาความลั บ

17. เป็นคนถ่อมตนคนเขาทำอะไรต่ออะไรสำเร็จกันมามากมายแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิด

18. เมื่อมีคนเล่าว่าตัวเขามีส่วนในเหตุก ารณ์สำคัญอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปคุยทับปล่อยเขาฟุ้งไปตามสบาย

19. รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแว่ว ๆเท่านั้น

20. หยุ ด อ่ านคำอธิบายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ตามริมทางเสี ย บ้าง

21. ให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่ “สอง” แต่อย่าให้ถึง “สาม”

22. อย่ า วิจ ารณ์นายจ้างถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุขก็ลาออกซะ…

23. ทำตัวให้สบาย อย่ าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่อง ค อ ข า ด บ า ด ต า ย แล้วอะไร ๆ

มันก็ไม่ได้สำคัญอย่างที่คิดไว้ทีแรกหรอก

24. ใช้เวลาน้อย ๆ ในการคิดว่า “ใคร” เป็นคนถูกแต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า “อะไร” คือสิ่งที่ถูก

25. จริงจังและ เ คี่ ย ว เ ข็ ญ ต่อตนเอง แต่อ่อนโยนและผ่อนปรนต่อผู้อื่น

26. อย่ า ร ะ ดม ส ม อ ง เพราะไอเดียดี ๆ ใหม่ ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้

ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น

27. คงไว้ซึ่งความเป็นคนเปิดเผย อ่อนโยน และอยากรู้อยากเห็น

28. อย่ า ให้ปัญหาของเราทำให้คนอื่นเขาเบื่ อ ห น่ าย ถ้ามีใครมาถามเราว่า… “เป็นยังไงบ้างตอนนี้”

ก็บอกเขาไปเลยว่า “สบายมาก”

29. อย่ าพูดว่ามีเวลาไม่พอ เพราะเวลาที่คุณมีมันก็วันละยี่สิบสี่ชั่ ว โมงเท่าๆกัน

30. เป็นคนใจกล้าและเด็ ดเดี่ยวเมื่อเหลียวกลับไปดูอดีตเราจะเสียใจในสิ่งที่อยากทำแล้ว

ไม่ได้ทำมากกว่าเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว

31. ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อัน เ ล ว ร้ า ย เพียงใด…สุขุมเยือกเย็นเข้าไว้

ขอขอบคุณ b i t c o r e t e c h