ถ้าไม่อยากเสียสิทธิ 3 ข้อนี้ อย่ าเขียนใบลาออกเด็ ด ข า ด

หากคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ เราขอเตือนคุณว่า… อย่ าเขียนใบลาออกเด็ ด ข าด!!

เพราะไม่เช่นนั้น คุณเองนั่นแหละที่จะเป็นคนที่เสียผลประโยชน์ซะเอง หลายคนก็ยังไม่รู้ว่า..

หากเราถูกเลิกจ้าง เราจะได้รับสิทธิและประโยชน์อะไรบ้าง และหากเรายอมเขียนใบลาออก

จะทำให้เราเสียสิทธิเหล่านี้ไป

1. สิทธิตามมาตรา 17 รับเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า

หากคุณเขียนใบลาออก คุณจะเสี ยสิทธิในการรับเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า จำนวน 1 รอบ

การจ่ายเงินเดือน โดยถ้าคุณได้รับเงินเกือนเป็นราย 15 วัน ก็จะได้รับเงินค่าจ้าง 15 วัน

หากเงินเดือนออกเป็นรายเดือน 30 วัน ก็จะได้เงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน

2. สิทธิตามมาตรา 118 รับเงินค่าชดเชยตามอายุงาน

หากคุณเขียนใบลาออก คุณจะเสี ยสิทธิในการรับเงินค่าชดเชยตามอายุงาน จาก 30 วัน จนถึง 300 วัน

แล้วแต่ใครจะมีอายุงานมากน้อย

สำหรับคนที่ใช้สัญญาจ้ าง ตามเงื่ อนไข ข้อก ฎ หมายแล้วการต่อสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญารายปี

ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือสัญญารายเดือน

ในทางก ฎ หมายให้นับเป็นอายุงานต่อเนื่อง

เมื่อนับแล้วครบตามเงื่อนไขข้อก ฎ ห ม าย ก็มีสิทธิ์

ได้รับเงินค่าชดเชยเช่นกัน

3. เงินทดแทนการว่างงาน

หากคุณถูกเลิกจ้าง คุณจะได้ 50% ของ 180 วัน หากเขียนใบลาออกจะได้เพียง 30% ของ 90 วัน

โดยคิดจากฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน 30 วัน

นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

แต่ก็มีข้อย ก เ ว้ นว่า.. นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย คือ ลูกจ้างลาออกเอง หรือทำผิ ด เ ข้ าข่ ายข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. ทุจริ ต ทำผิ ด อ า ญ า โ ด ย เ จ ตนา

2. จงใจทำให้นายจ้างเสี ยหาย

3. ประม าทเลินเล่อทำให้นายจ้างเสียหายร้ ายแรง

4. ฝ่าฝืน ระเบียบ-ข้อบังคับ อันชอบด้วยก ฏหมาย

5. หยุดงาน 3 วันติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร

6. รับ โ ท ษ จำ คุ ก ตามคำสั่งศ า ล

ดังนั้นก่อนที่เราจะเขียนใบลาออก หรือเซ็นรับรองเอกสารใดๆ ควรอ่ านทำความเข้าใจเนื้ อหา

อย่างละเอียดถี่ถ้วน และศึกษาหาข้อมูลของสิทธิประโยชน์ที่เราพึงมี และที่ควรได้รับทั้งหมดให้เรียบร้อย

เพื่อ รั ก ษ า ผลประโยชน์ของเราเอง ไม่ให้ใครมาเอาเปรียบเราได้ เราจะเห็น ตัวอย่างจากหลายกรณี

ที่พบเจอบ่อยๆ ที่นายจ้างไม่อยากจะจ่ายเงินชดเชย จึงบังคับให้ลูกจ้างเขียนใบลาออกเอง

ทำให้เสียสิทธิที่จะได้รับไปอย่างน่าเสียดาย

ขอขอคุณข้อมูลจาก : เพจแรงงานเพื่อสังคม