5 แนวทาง คนจีนเลี้ยงลูกสอนให้เป็นคนมีอนาคต สร้างฐานะ ร่ำรวย มีกิน มีใช้

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำวิธีการที่คนจีนนั้นใช้สอนลูกให้เติบโตเป็นคน มั่นคงและมั่งคั่ง กับบทความ 5 วิ ธี

เลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง ฉลาดมีความสุข ประสบความสำเร็จ เหมือนคนจีนสอนลูก ไปดูกันว่าจะต้องสอนลูก

ให้เรียนรู้ในเรื่องใดบ้าง เรามักจะเห็นว่าลูกคนจีน มักจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่ างดี

พอโตมาส่วนใหญ่ก็จะมีกิจการของตัวเอง ขยันทำงานจน มีกิน มีใช้ไม่ข า ดมือ หากคุณเป็นคนหนึ่ง

ที่อย ากเห็นลูกเติบโตมา มีอนาคตที่ดี เราก็ควรเรียนรู้  รูปแบบของการสอนเอาไว้

วิธีการเลี้ยงลูกถือเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดลักษณะนิสัยของลูกตั้งแต่เด็กจนโต

ซึ่งวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัว ก็มักได้รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูมานอ กจากนี้

แต่ละประเทศ ก็จะมีความเชื่อ และวัฒนธรรม ที่ไม่เหมือนกัน ทำให้มีวิธีเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันเช่นกัน

1. คนจีนสอนให้ลูกขยัน ประหยัด อดทน

คน สอนให้ลูก ๆ ขยันประหยัดอ ดทน ไม่เกียจคร้าน จึงทำให้สร้างธุรกิจ จากเสื่อผืนหมอนใบได้

ช าวจีนสอนให้ลูกได้รู้ถึงความย ากลำบากก่อน

ต้องมีความขยัน อดทน เพราะเชื่อว่าการให้ลูกลำบากก่อน จะสบาย ในอนาคตนั่นเอง

2. ครอบครัวจีน มีการวางแผนอนาคตให้ลูก

มักเตรียมอนาคตให้ลูก สอนให้ลูกรู้จักความสามารถและศักยภาพของตนเอง รวมทั้งติดอาวุธทางปัญหา

เสริมสร้างทักษะฝึกฝน วินัยและสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับลูก แทนที่จะปล่อยให้ลูกทำต ามความฝัน

ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ทำให้เด็กๆช าวจีน มีโอกาส และประสบความสำเร็จในอนาคต เนื่องจากปลูกฝังแนวทาง และความสามารถ ตั้งแต่ยังเด็ก

3. คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

ซึ่งนี่คือการสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ที่สำคัญที่สุดพ่อแม่ช าวจีน จะไม่โอ๋หรือปกป้องความรู้สึก

ของลูกจนเกินพอดี เพราะเชื่อว่าลูกเรียนเก่งได้ ถ้าตั้งใจขยันหมั่นเพียร ดังนั้นถ้าลูกสอบตกพ่อแม่ ช าวจีน

จะว่า กล่าวกับเด็ก พร้อมกับกดดันให้ลูกขยัน ทำแบบฝึกหัด หรือ ฝึกฝนตนเอง ให้เก่งมากขึ้น เคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ช าวจีน ทำให้ลูกประสบความสำเร็จ

4. คนจีนสอนลูกให้กตัญญูต่อพ่อแม่ ถือว่า (ลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่)

ต้องตอบแทนบุญคุณกตัญญูต่อท่าน ซึ่งเป็นแนวคิดต าม แบบปรัชญาขงจื้อ ดังนั้น ลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดี

เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเช่นเดียวกับพ่อแม่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการเลี้ยงดูลูก

เช่นกัน ไม่ว่าช าติไห นถ้าเราปูพื้นฐาน ให้เป็นเด็กใฝ่ดี  มีคุณธรรมประจำใจมีเป้าหมายในชีวิตก็สามารถ

ประสบความสำเร็จได้  ซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรมสั่งสอนเด็ก ที่เกิดมาให้มีภูมิ รับกับทุกสถานการณ์

ที่เขาต้องเจอ ถ้าพื้นฐานครอบครัวดี เด็กก็จะออกมาอยู่ในสังคมได้ อย่ างมีความสุข

5. คนจีนสอนลูกให้คิดด้วยตัวเอง ช่วยเหลือตัวเอง

ให้คิดและตัดสินใจเอง เพราะประเทศจีน เป็นประเทศที่มีประช ากรเยอะมาก มีการแข่งขันสูง

ดังนั้น จึงต้องสอนลูกๆให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเองเพื่อผลที่ออกมาดีที่สุดด้วย

“ความแตกต่างในการเลี้ยงลูก 

ครอบครัวคนจีน กับ ครอบคนไทย”

“คนจีนเลี้ยงลูกให้เป็นฮ่องเต้ : คนไทยให้กำลังใจลูก” “คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ : คนไทยสอนลูกจากประสบการณ์” 

“คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง : คนไทยสอนให้ลูกกตัญญู : คนจีนถือว่าลูกเป็นห นี้ ชีวิต”

“พ่อแม่คนไทยสอนให้ลูกตามหาความฝัน : คนจีนเตรียมอนาคตให้ลูก..” 

เราควรนำข้อดี ของการเลี้ยงลูก ทั้งของคนจีนและคนไทยมาบูรณาการเพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดี สู่สังคมในอนาคต

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : create-readingth