วิธีทำเรื่องขอรับโอน “มรดกที่ดิน” เมื่อเจ้าของเดิมได้ลาจากไปแล้ว

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการขอรับโอน มรดกที่ดิน

ในก รณีที่เจ้าของมรดกที่ดินั้นได้เสี ย ชีวิตไปแล้ว

กับเรื่องขอรับโอน มรดกที่ดินเมื่อเจ้าของเดิม

ได้ลาจากไปแล้ว ไปดูกันว่าจะต้องดำเนินการ

อย่ างไร บ้าง เพื่อไม่ให้มรดกที่ดินของคุณนัั้นตกไปอยู่กับคนอื่น

เมื่อมีคนจากไปมรดกย่อมตกแก่ ท า ย า ท

ถ้าเป็นท รั พ ย์สินเล็กๆ น้อยๆก็แบ่งจัดสรร

กันได้ง่ายๆ แต่ถ้าเป็นพวกที่ดินบ้านหรืออสังหา

ริมท รั พ ย์ใดๆ ที่ต้องไปจดทะเบียนก็อาจจะยุ่ง

ย า ก หน่อย วันนี้เรามาดูกันเรื่องการรับมรดก

ที่ดินกันคร่าวๆ มรดกที่ดิน เมื่อมีคนจากไป

ท า ย า ท จะรับ ม ร ด ก อาจทำได้ 2 วิธี คือ

จูงมือ ท า ย า ท กันไปโอนที่สำนักงานที่ดิน

และอีกวิธี คือ

ตั้งผู้จัดการ ม ร ด ก ซึ่งต้องไปขึ้นศาล

การโอน ม ร ด ก ที่สำนักงานที่ดิน

1 นำหลักฐานสิทธิในที่ดินไป เช่น โฉนดที่ดิน

2 หลักฐาน ม ร ณ ะ บัตร

3 หลักฐานการเป็นผู้มีสิทธิรับ ม ร ด ก เช่น

เป็นลูก เป็น ภ ร ร ย า พินัย ก ร ร ม

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วเชื่อว่าผู้ขอ

เป็น ท า ย า ท มีสิทธิรับ ม ร ด ก ต ามที่ขอแล้ว

พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการประกาศ ม ร ด ก

มีกำหนด ๓๐ วัน แล้วก็จดทะเบียนให้ถ้าไม่คน

มาคัดค้าน ซึ่งจริงๆ มันมีรายละเอียดมากกว่านี้

ยังไงลองติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อสอบถาม

รายละเอียดดู ส่วนการโอนที่ดินโดยตั้งผู้จัดการ

ม ร ด ก สามารถทำได้เช่นกัน

1 ให้ทา ย า ท ร้องขอต่อศาลให้แต่งตั้งผู้จัด

การ ม ร ด ก ทา ย า ท ต้องไปให้การที่ศาล

2 จะมีการจดทะเบียนผู้จัดก า ร ม ร ด ก

3 หลังจากนั้น ผู้จัดก าร ม ร ด ก ก็ไปจด

ทะเบียนได้เลย เจ้าหน้าที่ก็จะรับจดทะเบียนให้

ฟังเหมือนง่าย แต่เอาเข้าจริงใช้เวลาอยู่เหมือนกัน

แต่ถ้าจะโอนที่ดิน ยังไงก็ต้องทำตามขั้นตอนต าม

ก ฎ ห ม า ย กำหนดต่อไป…

ก า ร เตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมไว้จึงเป็น

สิ่งที่ดีการทำพินัย ก ร ร ม ก็มิได้เป็นการลดทอน

อายุตัวเองต ามความเชื่อแต่ อ ย่ า ง ไร

เพียงเป็นการเตรียมตัวไม่ ป ร ะ ม า ท ในชีวิต

มากกว่า รวมทั้งเป็นการดีที่จะมอบท รั พ ย์สิน

ให้กับคนที่เราไว้ใจที่จะดูแลต่อจากเรา

ได้ในทุกๆเรื่องหากมีการเตรียมความพร้อม

ก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต ามมาค่ะ

 

ที่มา : pooddee