เจียดเวลาอ่าน.. 1 นาที (เป็นกำไรชีวิต) ชอบมาก อ่านแล้วมีกำลังใจจัง

1. ละได้ใจก็สะอาด วางได้ใจก็โล่ง…

ปลงได้ใจก็เย็น อภั ยได้ใจก็สงบ…

 

2. ถ้าคิดได้ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ให้ช่วยทำ

ถ้าทำไม่ได้ให้ความร่วมมือ

ถ้าร่วมมือไม่ได้ให้กำลังใจ

แม้ให้กำลังใจไม่ได้ให้สงบนิ่ง

3. ไม่ใช่ความทุ กข์ที่ทำให้เราคิดมาก

แต่เป็นเพราะ เราคิดมากทำให้เกิดความทุ กข์

4. เงาจันทร์เกิดจากความนิ่งของน้ำฉันใด

ปัญญาเกิดจากความนิ่งของใจฉันนั้น

5. รู้จักให้ รู้จักรับ

รู้จักปรับ รู้จักให้อภั ย

รู้จักแบ่ง รู้จักได้

รู้จักแข็ง รู้จักคลาย

ชีวิตจะเบาสบายและมีความสุข

 

6. เมื่อวานไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้

จึงมีวันพรุ่งนี้ให้เราได้ทำสิ่งดี ๆ ต่อไป

7. เรื่องวุ่นวายบนโลกมีอยู่ 2 อย่ างเท่านั้น

คือ ” ไปหลงรัก “ และ ” ไปหลงเกลียด “

8. ต่างคน ต่างความคิด ต่างจิต ต่างใจ

อย่ าดูถู กความคิดใคร ถ้าความคิดต่าง

9. คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณผ่ าน

ทุกปัญหาได้ คือ “ตัวคุณ เอง”

 

10. ความสบายใจไม่ได้เกิดจากทำทุ กสิ่ง

ให้ได้ดั่งใจ แต่เกิดจากใจที่ยอมรับว่า… “ไม่มีอะไรที่จะได้ดั่งใจเราไปทั้งหมด”

11. อย่ าทำล า ยความหวังใคร เพราะมัน

อาจเป็นความหวังสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่…

12. อ่านหนังสือออกสำคัญ

“อ่านเหตุการณ์ออกสำคัญกว่า”

“อ่านคนอื่นออกสำคัญยิ่ง”

“อ่านตนเองออกสำคัญที่สุด”

 

13. หาที่สงบร้อยที่ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตน

รู้จักคนร้อยคนไม่ดีเท่ารู้จักตนเพียงคนเดียว

14. สิ่งที่ย้อนไม่ได้คือ.. เวลา

สิ่งที่หนีไม่ได้ คือ.. การจากโลกนี้ไป

สิ่งที่ซื้อไม่ได้ คือ.. สุ ขภาพชีวิต

สิ่งที่มองไม่เห็น คือ.. ใจคน

สิ่งที่ต้องอดทน คือ.. ใจตัวเอง

15. เมื่อมีจงรู้จักให้ เมื่อได้จงรู้จักพอ

จงรู้คุณค่า คนเราเกิดมาถึงเวลาก็ต้องจากไป

16. คนมีปัญญามักมองเห็นโอกาสในทุ ก ๆ ปัญหา

คนข าดปัญญามักมองเห็นปัญหาในทุ ก ๆ โอกาส

17. เข้าใจกับคำติ-ชม คำติก็ให้เฉยๆ

คำชมก็ให้ปล่อยวาง “ติเพื่อก่อเก็บมาพัฒนา”

“ติเพื่อทำล า ย ก็อย่าเอามาใส่ใจ”

พอใจไขว่คว้าแต่พอตัว อะไรเกินกำลัง

ก็ปล่อยไป มีแค่ไหน ก็พอใจแค่นั้น

เพิ่มเวลาความสุขของเราให้มากขึ้น

 

ส่งเป็นกำลังใจให้ทุกคน หากเราใช้ชีวิตได้

อย่างมีความสุข นั่นถือเป็น “กำไรชีวิต”

ที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้

 

ขอบคุณที่มา : f o r l i f e t h