5 เทคนิค วิธีการสอนลูกให้รู้จักวิชาชีวิตเอาตัวรอ ดเป็น ไม่ใช่แค่..เรียนเก่งอย่างเดียว

“เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า” จะเติบโตขึ้นมา เป็นทรัพยากรสำคัญของสังคม

แทนที่ คนรุ่นเก่าต่อไป ดังนั้น การปลูกฝังความรับผิดชอบ ให้กับลูกตั้งแต่เด็ก

จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิต และการทำงานของเขา ประสบความสำเร็จ

มีความสุขได้ในอนาคต  พ่อแม่สามารถฝึกให้ลูก รู้จักหน้าที่ และมีวินัย ตั้งแต่เด็ก

ด้วยเคล็ดไม่ลับ 5 ข้อง่ายๆ ดังนี้

1. สอนให้รู้จักประหยัดไม่ฟุ่มเฟื อ ย

การที่พ่อแ ม่ซื้ อ ของเล่นให้บ่อยๆ ลูกต้องการอะไร ก็จะซื้ อให้หมด

อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารัก กลายเป็น เด็ ก ที่ไม่รู้จักพอ จะอ ย ากได้ของเล่นใหม่ๆ

ไม่รู้จักจบจักสิ้ น  ฉะนั้น พ่อแม่จึงต้อง ระวั ง ไม่ให้ความรักของตนเอง

เป็นการเอาแต่ใจมากเกินไป จนทำให้เ สี ยคน แบบไม่รู้ตัวเลยก็ได้!!

2. ฝึ ก ลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งตัวเองเป็น

เพราะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึ กให้เขารู้จัก รับผิ ด ชอบ ช่วยเหลือตัวเองได้

หากเขาโตขึ้น ซึ่งทำได้ โดยการให้เขาเรียนรู้ จากความผิ ด พ ล าด

และไม่ต้องลงไปช่วยในทุกกรณี จะช่วยก็ต่อเมื่อ ลูกขอความช่ ว ย เหลือเท่านั้น

3. สอนให้มีความรับผิ ด ชอบ

แม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ ก็ไม่ควรตามใจมาก จนเกินไป จนทำอะไรเองไม่เป็น

ถึงวัยที่เหมาะสม ก็ควรสอน ให้รู้จักรับผิ ด ชอบ มอบหมาย ง านบ้าน ให้ทำ

เพื่อให้ลูกเรียนรู้ ในการช่วย การรับผิ ด ชอบหน้าที่ของตัวเอง

4. ส อ นให้รู้จักวางตัว

สอนให้รู้จักวางตัว ไม่ก้ า วล่ วง เรื่องของคนอื่น มากไป พ่อแม่จำเป็น ต้องขี ด เส้น

แบ่ งให้ลูก ได้เข้าใจ ว่าจุดใด ตรงไหนที่ลูก ไม่ควรเข้าไปยุ่ม ย่ า ม

การที่เด็ ก ได้เรียนรู้ถึงเรื่องเหล่านี้  จะทำให้เขาเข้าใจ ว่าชีวิตของคนอื่นๆ

ก็มีขอบเขต และเราก็ต้องเค า ร พด้วยเช่นกัน..

5. ให้รู้จักการเข้าสั ง ค มให้เป็น

ในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะต้องพาลูกไป รู้จักกับเด็ กๆ ในวัยเดียวกันสักหน่อยก็ดี

เพราะจะให้ลูก ได้ป รั บตัว เข้ากับสังคมได้ง่าย เช่น อาจจะพาไปเล่น ที่สนามเ ด็ กเล่น

ไปพบปะเพื่อนๆ วัยเดียวกับเรา แล้วพอโตขึ้น เข้าโรงเรียน ก็จะให้เขาปรับตัวได้ง่ า ย

เพราะฉะนั้น ควรสอนลูกให้รู้จักหน้าที่ ทั้งต่อตนเอง และสั ง คม ตั้งแต่ยังเล็กๆ

จะได้ไม่ต้องมาตามแ ก้ไ ขกันทีหลัง เพราะถึงตอนนั้นคุณอาจต้องป ว ดหัว มากกว่าเดิม…

คุณแม่ผู้สอน จะต้องมีความอดทน มีวินัยในตัวเอง และที่สำคัญต้องทำหน้าที่

เป็นแบบอย่างในชีวิตจริง ให้เด็กเห็น รวมทั้งพยายามหาตัวอย่างที่ดีมาบอกเล่า

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ก็จะทำให้ลูกเข้าใจ ถึงการสร้างความรับผิดชอบให้ตัวเอง

ได้ดียิ่งขึ้น ไปอีกในอนาคต เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ากับสังคมในอนาคต