สละเวลาก่อนนอน 5 นาที สวดบูชาพ่อแม่ ชีวิตเปลี่ยนผัน

พ่อกับแม่เปรียบเสมือนเป็นพระในบ้ า น ที่ลูกๆทั้งหลายควรที่จะเคารพบูชาท่านทั้งสอง

ในวันนี้เรา ได้นำสิ่งที่ดีงาม มามอบให้กับทุกๆท่าน เป็นการสวดบู ช า พ่อแม่

สวดวันละ 5 นาที กับ 3 คาถา บูชาสวดได้ในทุกๆวัน จะทำให้ชีวิต มีการเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่ดีขึ้น เทวดาจะคุ้มครอง ให้ชีวิตได้พบเจอแต่ความสุขความโชคดี มีโ ช ค ลาภ

มีเงินทอง ทำสิ่งใดจะประสบผลสำเร็จในชีวิต มีแต่สิ่งที่ดี คนที่ดีเข้ามาหา

สำหรับคาถาการบูชาพ่อแม่ แผ่เมตตาให้กับพ่อแม่ให้ท่านทั้งสอง มีอายุที่ยืนยาว

เทวดาจะอวยพร ให้มีแต่สิ่งที่ดี หรือเรื่องราวที่ดี เข้ามาในชีวิต นอกจากที่เราจะกราบไหว้

นำพวงมาลัยรดน้ำ ข อ ข มา แล้วยังมีการสวด ค า ถาเป็นบทบูชาพ่อกับแม่

ให้สวดได้ทุกวัน ก่อนเข้านอน ส่วนมากแล้วหลายๆคนมักจะกราบไหว้พ่อแม่

ในช่วงตามเทศกาล วันสำคัญต่างๆ เป็นวันที่จะก ร ะ ตุ้นให้มีความรู้สึกระลึกถึง

แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถแสดงออก ถึงความรักความห่วงใย ความใส่ใจ

ได้ในทุกๆวัน  โดยที่ไม่จำเป็นวันสำคัญอะไรเลย เพื่อให้เกิดเป็นความเคยชิน

3 คาถาบูชาพ่อแม่ สำหรับส วด ก่อนนอน

1.  อิมินาสักกาเรนะ

ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร ม าร ดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ

อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเ นิ ดลู กมา ทั้งการศึกษาและอบรม

ถึงแม้ลำบากขื่นขมทุ ก ข์สักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา

พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ

ตราบจนสิ้ นด ว งชีวา ขอปวงเทพไท้รักษา อันพระบิดรมา ร ดาของข้าเทอญ

2. มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง กราบ 1 ครั้ง

3. อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

เมื่อได้ทำการสวด คาถาข้างต้นเสร็จ เป็นที่เรียบร้อย หากสะดวก ก็สามารถที่จะ

กล่าวคำขออโหสิ ก ร ร มต่อได้เลย โดยให้เตรียมน้ำลอยดอกมะลิ 1 คันแล้วให้กล่าวพูดว่า

กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส อันว่าโท ษ ใ ด ความผิ ดอันใด

ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอใหคุณพ่อ

คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิกร ร มให้ด้วย

เมื่อเราท่องเสร็จแล้ว โดยหลังจากนั้นราดน้ำรดมือ รดเท้า และให้ก้มกราบเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

บทสวดคาถาทั้ง 3 บท ข้างต้นนี้เป็นคาถาในการบูชาพ่อกับแม่ ที่ลูกๆหลายๆคน

ควรที่จะทำกัน เพราะได้ทำแล้ว จะส่งผลทำให้ชีวิตของเรานั้น มีความเจริญมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณ : hostingrc