(วิธีสอนลูก) ลูกไม่ต้องเก่งก็ได้ ขอแค่ให้เป็นคนดี แม่ก็พอใจมากแล้ว

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่ง แต่ต้อง

เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข โตไปไม่ลำบาก วิธีการสอนลูก

ที่ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็กไม่ต้องเก่ง

ขอแค่เป็นคนดีนะลูก …เรื่องที่แม่ ต้องสอนลูกตั้งแต่

ยังเล็ก แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง ถึงเรื่องที่แม่ต้องสอนลูก

ว่าการสร้างสังคมที่ดีสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

และต้องช่วยกันปลูกฝังความดี สู่หัวใจลูกตั้งแต่ยังเล็ก

สำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูกให้จิตใจดีต้องเริ่ม ดังนี้ วิธีการ

สอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข โตไปไม่ลำบาก

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง

เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะอื่นต่อไป เพราะการที่เด็กสามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ และลดการพึ่งพาคนอื่นจะทำให้เด็ก

เกิดความมั่นใจในตัวเอง ลดความกังวลและพร้อม

ที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน

 

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน เริ่มได้ตั้งแต่เล็กโดยส่วนใหญ่

เด็กวัย 2 ขวบ เริ่มฟังและเข้าใจคำสั่งง่ายๆดังนั้น

เราควรฝึกลูกให้ช่วยงานบ้านขั้นพื้นฐาน

เช่น เก็บของเล่นหลังเล่นเสร็จแล้วนำเสื้อผ้าที่สวม

แล้วไปใส่ตะกร้า เป็นต้นการให้ลูกช่วยงานบ้าน โดยเริ่ม

จากสิ่งที่เขาควรต้องรับผิดชอบเอง ทำให้เด็กได้เรียนรู้

เรื่องหน้าที่ของตนเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตใน

สังคม เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นค่อยเพิ่มหน้าที่ภายในบ้านให้

เหมาะสมกับวัย ลูกก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆ ที่ตนทำมีผล

กระทบ ต่อคนรอบข้างอย่างไร นับเป็นจุดเริ่มต้น

ของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

 

ฝึกระเบียบวินัย

ฝึกระเบียบวินัย เพื่อเป็นทักษะการควบคุมตนเอง และ

ยับยั้งชั่งใจให้แก่ลูก นับเป็นพื้นฐานต่อการทนต่อสิ่งยั่วยุ

ต่างๆ ในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่เล็กๆ

อาทิ การตื่นนอนและเข้านอนให้เป็นเวลา รับประทาน

อาหารเป็นเวลา การเก็บของเล่นให้เป็นที่เป็นทางหลัง

เล่นเสร็จแล้วไม่รับประทานขนมหรืออาหารในห้องนอน

เป็นต้น

 

สอนเรื่องอารมณ์ต่าง ๆ

สอนเรื่องอารมณ์ต่าง ๆ พ่อแม่มักให้ความสำคัญ กับการสอนลูกให้เป็นเลิศในด้านวิชาการ สอนเรื่องมารยาท กฎระเบียบ

แต่กลับลืมเรื่องการรับมือกับอารมณ์ตั้งแต่ลูกยังเล็ก

ดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้นสอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ต่างๆ ของ

ตนด้วยการเอ่ย ชื่ออารมณ์นั้นๆ เมื่อลูกแสดงออกมา

อาทิ เมื่อลูกร้องไห้ที่ไม่ได้ของเล่นอาจบอกลูกว่าแม่รู้

ว่าลูกกำลังเสียใจที่ไม่ได้ของเล่น หรือเมื่อลูกโกรธที่ถูก

แ ย่ ง ขนม ต้องบอกว่าลูกกำลังโกรธใช่ไหม แต่แม่

อย ากให้ลูกหายใจลึกๆ ใจเย็นๆ การสอนเช่นนี้ จะช่วย

ทำให้ลูกเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเมื่อโตขึ้น

และไม่นำอารมณ์ของตนเองมาเป็นข้ออ้างในการ

ทำ ร้ า ย คนอื่น

 

สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยเรื่องเล่า สำหรับเด็กเล็กโลก

ของเขา ยังไม่กว้างใหญ่มากนัก การเล่าเรื่องราวต่างๆ

จากนิทานหรือเกร็ดประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ทำเพื่อผู้อื่นจะช่วยทำให้ลูกเข้าใจเรื่องการช่วย

เหลือกันในสังคมได้ดีขึ้น คนเป็นพ่อแม่อาจถามลูกว่า

หากเกิดเหตุการณ์ อย่างในนิทานขึ้นกับลูก ลูกจะทำ

อย่างไร ลองฟังคำตอบของลูกแล้วชื่นชมหรือตั้งคำถาม

เพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูก หลีกเลี่ยงที่จะ วิ จ ารณ์

และตัดสินว่าคำตอบของลูกถูกหรือผิดเพื่อให้ลูกได้ฝึก

คิดด้วยตนเอง โดยมีพ่อแม่เป็นผู้ชี้นำแนวทางที่

เหมาะสม

 

การพาลูกพบคนหลากหลาย

การพาลูกพบคนหลากหลาย นับเป็นการฝึกให้ลูก

มีความเห็นอกเห็นใจ ผู้อื่นและเข้าใจสังคมมากขึ้น คือ

ทำให้เขาเห็นว่าในโลกนี้มีคนที่แตกต่างหลากหลาย

ทั้งสีผิว เ ชื้ อ ช า ติ ภาษาและความคิดซึ่งสิ่งที่แตกต่าง

เหล่านี้ไม่ได้แปลว่าผิดเสมอไป การพาลูกออกเดินทาง

ท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนที่แตกต่าง พร้อมกับคำ

ชี้แนะที่เหมาะสม จะทำให้ลูกเข้าใจความเป็นไปของ

โลกใบนี้ได้ดีขึ้น

 

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา บ่อยครั้ง ที่ลูกทำผิดพลาด

พ่อ แม่ หลายคนจะใช้วิธีตำหนิหรือดุลูก เพื่อไม่ให้ลูกทำ

ผิดอีก ซึ่งจะทำให้เด็กคิดว่าการทำผิดเป็นเรื่องใหญ่

และกลัวที่จะทำผิด หรือจะปกปิดความคิดของตนเอง

โดยการ โ กห ก ดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้นในการให้

อภัยลูก แล้วชวนลูกแก้ไข้ปัญหาหลังจากที่เกิดข้อ

ผิดพลาด อาทิ เด็กวิ่งแล้วทำน้ำหก พ่อแม่ควรฝึกให้เด็ก

รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ คือ เช็ดน้ำและเก็บแก้วให้เป็นที่

หลังจากนั้นชวนให้ลูกคิดว่าครั้งหน้าสามารถระวัง

อย่างไรให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก นอกจากเรื่องที่แม่

ต้องสอนลูกแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนในครอบครัว ก็ต้อง

เป็นต้น แบบหรือแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กเพราะการเห็น

แบบอย่างที่ดีจะทำให้เด็กสามารถจดจำการทำดี

ได้มากกว่าการใช้เพียงคำพูดการเลี้ยงลูก ต้องใช้ความ

อดทน ความเข้าใจเป็นสำคัญนะคะ กว่าที่ลูกจะรู้เรื่อง

และทำตามในสิ่งดี ๆ ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนปฏิบัติเป็น

ประจำ

” หากพ่อแม่หมั่นสอน สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องสอนลูก

ลูกก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างแน่นอน “

 

ขอขอบคุณ : t h e a s i a n p a r e n t