8 ลักษณะบุคคลเก่ง ๆ ที่อยู่ในที่ทำงาน และน่าคบหา ทำงานด้วย

1 . คนที่ปรับตัวได้ดี ในทุกช่วงเวลา

หมายถึงคนที่สามารถ ทำงานกับคนอื่นได้ แบบที่รู้วิธีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมเหล่านั้นทั้งยังเต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

และยังรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ แบบที่ไม่กังวัลต่อหน้าที่ ที่อาจเพิ่มขึ้นนั้น

ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จ ได้เร็วกว่าคนที่ อยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆ กับงานเดิมๆ

2 . เป็นคนมีความมุ่งมั่น

คนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่นมีการวางเป้าหมายในการทำงานชัดเจน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงาน

ทั้งยังแสดงออกให้เห็นถึงความพย าย ามที่จะทำให้งาน ประสบความสำเร็จได้

หากงานมีปัญหา ก็พย าย ามหาทางแก้ไข และเวลาที่ได้รับมอบหมาย งานให้แล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

3 . เป็นคนมีทัศนคติที่ดี

คือคนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ เข้าใจผู้อื่นดี ส่วนใหญ่เวลาทำงาน

คนเหล่านี้จะทำได้ดีมากกว่า คนที่มีทัศนคติด้านลบ ๆ เพราะจากการมีใจที่เปิดกว้าง ไม่ตั้งแง่ก่อนทำ

และไม่ค่อยมีปัญหา ขัดแย้ งกับใคร ยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจ เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง

4 . มีความคิด เป็นเลิศ

คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา หรือคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำพา องค์กรให้เติบโต

ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้ แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษ ที่องค์กรต้องการอีกต่อไป

5 . การมีความรับผิดชอบ

เพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้าได้รับมอบหมาย งานมาแล้วก็ทำให้สำเร็จ ดังนั้น

ถ้าได้รับมอบหมายงานอย่ างใดอย่ างนึง คุณควรรับผิดชอบตัวเองทำงานได้โดยไม่ต้อง

ให้หัวหน้ามาคอยกำกับ หรือ คอยตามงาน

6 . คนที่ทำมากกว่า ที่สั่ง..

เพราะคนประเภทนี้จะมีความรอบคอบ นำเสนอผลงานได้ มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องทำงาน ซ้ำหลายครั้ง

หรือต้องให้สั่งหลายๆ รอบ เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่งคล อ ด ออกมากี่ตัว

ถ้าไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ก็จะนับแค่จำนวน แล้วมาบอกแค่นั้น แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะนับจำนวน

และสามารถบอกลักษณะของลูกแมว แต่ละตัวได้ด้วย

7 . คนที่ทำงานเป็นทีมได้ดี

แม้คุณเป็นคนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่เมื่อไม่มีทักษะในการทำงานเป็นทีมแล้วล่ะก็

จะไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ฉะนั้น การที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง

บางทีมันจำเป็นต้องมีทีมที่ดี เพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี แม้ในบางครั้ง การทำงานคนเดียวจะทำให้

ออกมาในรูปแบบที่คิดไว้ก็ตาม แต่การทำงานเป็นทีม ยังมีความสำคัญกับทุกองค์กรอยู่ดี

เมื่อคุณมีคุณสมบัติครบทั้งหมดนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมั ค รงานที่ใด จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ

และคุณเองจะกลายเป็นฝ่ายที่สามารถเลือกองค์กรได้เช่นกันนะ

8 . คนที่ฉลาด หยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝัน อันสวยหรู ที่วาดไว้ในจินตนาการ แล้วลุกขึ้นมาสร้างฝันให้กลายเป็นจริงดีกว่า

ถ้ายังมัวแต่เสียเวลาเพ้อเจ้อไปวันๆ ไม่ลงมือ ลงแรงทำอย่างจริงจัง แล้วเมื่อไหร่ สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จ

“ดังนั้น หากอย ากเป็นคนที่เก่งและฉลาด

จะต้องไม่มัวมานั่งพูด พร่ำให้เสียเวลา

และควรนำเวลาทุกนาที ที่มีค่ามาใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

ขอขอบคุณ j o b b k k