5 สิ่งที่คนจีนสอนลูก ที่ทำให้ลูกหลานมั่งมีในอนาคตไม่อับจน

วิธีการเลี้ยงลูกถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดลักษณะนิสัย

และการกระทำของลูกตั้งแต่เด็กไปจนโตซึ่งวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัวก็มักได้

รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูมานอกจากนี้แต่ละประเทศก็จะมีความเชื่อและ

วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันทำให้มีวิธีเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันเช่นกัน วันนี้เราจะพาไปดู

เคล็ดลับดีๆ ในการสอนลูกตามแบบฉบับของคนจีนซึ่งจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างไปดูกันค่ะ

1. คนจีนสอนให้ลูกขยัน ประหยัด อดทน

คนจีนสอนให้ลูกๆ ขยัน ประหยัด อดทน ไม่เกียจคร้านจึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืน

หมอนใบได้ชาวจีนสอนให้ลูกได้รับรู้ถึงความยากลำบากก่อนต้องมีความขยัน อดทน

เพราะเชื่อว่าการให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคตนั่นเอง

2. คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ ซึ่งนี่คือการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองที่สำคัญที่สุด

พ่อแม่ชาวจีนจะไม่โอ๋หรือปกป้องความรู้สึกของลูกจนเกินพอดี เพราะเชื่อว่าลูกเรียน

เก่งได้ ถ้าตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรดังนั้น ถ้าลูกสอบตก พ่อแม่ชาวจีนจะว่ากล่าวกับเด็ก

พร้อมกับกดดันให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัดหรือฝึกฝนตนเองให้เก่งมากขึ้น

การเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ชาวจีนทำให้ลูกประสบความสำเร็จ

3. คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนจีนสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดและตัดสินใจเองเพราะประเทศจีนเป็นประเทศ

ที่มีประชากรเยอะมากมีการแข่งขันสูงดังนั้นจึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเอง

เพื่อผลที่ออกมาดีที่สุดด้วย

5. คุณพ่อคุณแม่ชาวจีนมีแผนอนาคตให้ลูก

พ่อแม่ชาวจีนมักเตรียมอนาคตให้ลูก สอนให้ลูกรู้จักความสามารถและศักยภาพของตนเอง

รวมทั้งติด อ า วุ ธ ทางปัญหาเสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนวินัยและสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

ให้กับลูกแทนที่จะปล่อยให้ลูกทำตามความฝัน (ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้)ทำให้เด็กๆ

ชาวจีนมีโอกาสและประสบความสำเร็จในอนาคตเนื่องจากปลูกฝังแนวทางและความสามารถ

ตั้งแต่ยังเด็ก

1. คนจีนสอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่

ชาวจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่ ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูต่อท่านซึ่งเป็นแนวคิดตามแบบ

ปรัชญาขงจื้อ ดังนั้นลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และทำให้พ่อแม่

ภาคภูมิใจเช่นเดียวกับพ่อแม่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกเช่นกัน

ไม่ว่าชาติไหนถ้าเราปูพื้นฐานให้เป็นเด็กใฝ่ดี มีคุณธรรมประจำใจ มีเป้าหมายในชีวิตก็สามารถ

ประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรมสั่งสอนเด็กที่เกิดมาให้มีภูมิรับ

กับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอ…ถ้าพื้นฐานครอบครัวดี เด็กก็จะออกมาอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุขเราควรนำข้อดีของการเลี้ยงลูกทั้งของคนไทยเราและตามแบบคนจีนมาบูรณาการเพื่อ

ให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดีออกสู่สังคมในอนาคต