เหรียญ ย่อมมีสองด้านเสมอ “ชีวิ ตคนเราก็เช่นกัน”

เหรียญ ย่อมมีสองด้านเสมอ ไม่มีใครได้ทุกอย่ างดั่งใจหวัง ไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่ างไป

จากคำพูดข้างต้น มันทำให้ฉันพบว่าชีวิ ตของคนเราในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้น ก็เหมือน เหรียญ

มันจะมี 2 ด้านเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมุมไหนบางครั้งการที่เราไม่มีบางสิ่งบางอย่ าง

กลับทำให้เราได้มีบางสิ่งบางอย่ าง

ซึ่งดีกว่าดังคำกล่าวที่ ส นั บ ส นุ น กันดังนี้คนโ ง่ที่รู้ตัวว่าเป็นคนโ ง่ ยังมีโอกาสเป็นคนฉลาด

ส่วนคนโ ง่ ที่สำคัญตนเป็นปราชญ์คนนั้นแหละบรม โ ง่ชนะศั ต รู พันคนพันครั้งก็ยังไม่นับ

เป็นแม่ทัพที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อใดชนะใจตนเพียงคนเดียวจึงนับเป็นยอดขุน

พลก็เปรียบเหมือนกับว่าเหรียญมีสองด้านฉันใดชีวิ ตมนุษย์ย่อมมีสองด้านเช่นกันทั้งด้านดีและไม่ดีด้าน

มืดและด้านสว่าง เพียงแต่ว่าเราจะเปิด เ ผ ย ด้านใดออกมามากกว่ากันในชีวิ ตของคนๆ

หนึ่งมีโอกาสเจอมุมมืดกันทุกคนเมื่อเจอแล้ว ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะสามารถออกจากมุมมืด

ได้อย่ างไรบางครั้งบางคนใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถหลุดพ้นออกมาได้

แต่กับบางคนใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิ ตก็ยังหาทางออกมาจาก

มุมอับนั้นไม่ได้จึงพบเห็นกันบ่อยในสังค มนี้สำหรับบางกลุ่มบางคนที่หาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ถึงกับ

ต้องใช้วิธีปลิดชีวิ ตของตัวเอง ด้วยวิธีที่เหนือการคาดหมายบางคนสามารถหาทางออกได้โดยใช้ปัญญา

รู้คิด รู้ปล่อยวาง บางคนยึดหลักการให้อภัยซึ่งกันและกันเฉกเช่นเดียวกับการใช้ชีวิ ตของเราก็เช่นกัน ใช่ว่า

จะมีแต่ด้านมืดด้านเดียว จงบอกกับตัวเองไว้ว่า ในวันข้างหน้าต้องมีความสว่างอย่ างแน่นอน ควรเตรียมตัว

เตรียมใจให้พร้อมอยู่เสมอเพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน มันเป็นสิ่งไม่เที่ยง ขอเพียงแค่เรามีสติ

และใช้ปัญญาที่มีในการแก้ไขปัญหาที่เราพบเจอ ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอการที่เราจะคบใครสักคน

หนึ่งพึงระลึกไว้ว่ามนุษย์ เป็นสิ่งที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ในนั้น

อย่ าตั้งใจ กับคนหนึ่งคน มากเกินไป

เพราะไม่มีใครอย ากเป็นต้นเหตุของความ ล้ ม เ ห ล ว

อย่ าคาดหวัง กับคนหนึ่งคน มากเกินไปเพราะ

ไม่มีใครสามารถเป็นได้ทุกอย่ างได้

อย่ าให้เวลา กับคนหนึ่งคน มากเกินไป

เพราะไม่ว่าใครก็อย ากมีช่วงเวลาเป็นส่วนตัว

อย่ าพย าย าม เปลี่ยนแปลงคน มากเกินไป

เพราะจะทำให้เขาไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเอง

อย่ าควบคุม คนหนึ่งคน มากเกินไป

เพราะมนุษย์มักจะหาวิธีออกจากกฏเกณฑ์ที่ถูกกำหนด

อย่ า บี บ บังคับ คนหนึ่งคนมากเกินไป

เพราะถ้าคนนั้นหลุดจากภาวะ บี บ บังคับมาได้คุณจะถูกหันหลังให้ในทันทีไม่มีใคร เป็นทุกอย่ างให้เราได้

อย่ าเอาความต้องก าร ของเราไปใส่

คนอื่นมีคนเดียวที่เราสามารถ ป รั บ ป รุ ง เปลี่ยนแปลงได้ ก็คือ ตัวเราเอง

ทุกๆอย่างบนโลกใบนี้นั้นมีสองด้านเสมอ ทุกอย่างมันขึ้น

อยู่กับสิ่งที่เราจะมองมากกว่ามันก็เหมือนกับเหรียญนั่นแหละ

ที่มีสองด้าน อยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองด้านไหนคนเราก็เช่นเดียวกัน ล้วนแล้วแต่มี

สองด้านด้วยกันทั้งนั้น อยู่ที่ว่าเรานั้นจะเลือกมองเขาไปมุมไหน

อย่าพึ่งตัดสินอะไรใครเลยนะหากว่าเรานั้นยังไม่รู้จักเขาดีพอ

เพราะมันจะเป็นการด่วนตัดสินคนอื่นจนเกินไปหากมีใครที่ไม่รู้จักเราดี แล้วมาตัดสินในตัวเรา

เราก็คงจะไม่พอใจเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าคิดที่จะไปตัดสินใครเลย

หากว่าเรายังไม่รู้จักเขาดีมากพอชีวิ ตมีสองด้าน คือด้านที่รื่นรมย์และด้านที่เจ็ บปว ด

หากเราเฝ้ามองแต่ด้านที่เลวร้าย ชีวิ ตก็จะมีแต่ความทุกข์ เศร้าหมอง ท้อแท้

หากเรารู้จักมองในด้านที่ดีบ้างชีวิ ตก็จะพบกับความสุข ความหวังและมีกำลังใจ

เราไม่จำเป็นต้องลืมด้านที่เลวร้ายนั้น ขอเพียงแต่รับรู้และเข้าใจในทุกสิ่งที่มี

ขอเพียงแต่พยายามนำสิ่งที่ดีที่มีอยู่ มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิ ต

แล้วนับวันสิ่งที่ดีในชีวิ ต ก็จะเพิ่มพูนมากขึ้น …มากขึ้น จนสิ่งไม่ดีที่เรามีอยู่ดูเล็กน้อยเสียเหลือเกินชีวิ ตเราทุกคน

มีโอกาสพบทั้งเรื่องทุกข์ และเรื่องสุขแต่ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขสุดท้ายมันก็จะผ่านมา แล้วก็ผ่านไปไม่ต่างกัน

อย่าเพิ่งท้อ อย่าเพิ่งถอยเราจะลุกขึ้นจับมือสู้ไปด้วยกันและเราจะก้าวข้ามปัญหาที่มี

ไปเจอเป้าหมายที่สวยงามด้วยกันนะคะ

ขอบคุณที่มา postsod