เป้าหมาย ชีวิต วางแผนตาม 9 ข้อนี้ ที่ทำให้สบายตอนแก่

เป้าหมาย ชีวิต ของคนเรา คือ สิ่งที่ตนเองให้ความสำคัญ

และปรารถนาจะให้เกิดขึ้น ในอนาคต เป็นการวางเป้าหมายไว้ว่า จะต้องตั้งตัว สร้างฐานะให้ได้ โดยเรียนให้จบ และ

ประกอบอาชีพที่สุจริต ซึ่งการวาง เป้าหมาย ชีวิต ของแต่ละ บุคคลจะแตกต่างกันไปเป็นสิ่งที่จำเป็นที่บุคคลทุกคนต้อง

ให้ความสำคัญในการรู้จักวางแผนชีวิตของตนเองอย่างมีขั้นตอน มีวิธีการที่เหมาะสมกับสถานะของบุคคล และพยายาม

ดำเนินการโดยปฏิบัติทุกวิถีทางที่จะนำพาชีวิตให้ประสบความสำเร็จ แต่เมื่อดำเนินชีวิตที่มีการวางแผนแล้วเกิดปัญหา

และอุปสรรค บุคคลนั้นก็สามารถหาจุดบกพร่องที่เกิดขึ้น แล้วนำมาพิจารราทบทวนขั้นตอน เพื่อแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง

ให้ชีวิตของบุคคลมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข หากทุกชีวิตมีการวางแผนเพื่อเป้าหมาย

ของชีวิต ก็จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิต การกำหนดเป้าหมายชีวิตที่ดีต้องทำตาม 9 ข้อนี้

1.งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข

การทำงานก่อให้เกิดรายได้ เป็นค่าตอบแทนจากการทำงานนำไปใช้จ่ายรวมถึงซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆได้

2.เราในวันนี้ดีกว่าเราในเมื่อวาน

มนุษย์มีทักษะในการเรียนรู้และจดจำ การทำงานก็เป็นการสั่งสมประสบการณ์และช่วยให้ในแต่ละวันเราเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3.ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด

คำพูดทรงพลังในทุกยุค คำว่าดีที่สุดไม่ได้หมายความว่าไม่มีข้อผิดพลาดแต่คือการทำบางอย่างให้ออกมาสมบูรณ์แบบในช่วงเวลานั้น

ภายใต้ข้อจำกัดที่มี ต่อให้มีข้อผิดพลาดก็ยังคงเป็นผลงานที่ดีที่สุดเสมอ

4.คิดบวกอยู่เสมอ

เคยมีคำกล่าวว่าความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุด การทำงานโดยคิดบวกอยู่เสมอจะช่วยให้มีความสุขในการทำงาน เพราะมองแต่สิ่งดี ๆ

เป็นเรื่องที่ปรับใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิต

5.ทุกปัญหามีทางแก้เสมอ

คำพูดที่ได้ยินจนชิน แต่มันคือความจริง เพราะทุกครั้งที่พบเจอเรื่องที่คิดว่ายากที่สุดในชีวิต เราก็ก้าวผ่านมันมาได้ทุกครั้ง

6.ในภาษาอังกฤษ

“Humans Error” เป็นคำนิยามถึงความผิดพลาดของมนุษย์ในการทำงานเพราะมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักร ไม่ใช่โปรแกรม

การทำอะไรผิดพลาดคือเรื่องปกติ และมนุษย์จะเกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป

7.ทำงานหนักวันนี้ เพื่อจะสบายวันหน้า

คำพูดยอดนิยมเมื่อมีงานกองโตรออยู่ตรงหน้า ซึ่งการทำงานหนักตั้งแต่แรกจะช่วยสั่งสมประสบการณ์ และรู้วิธีการทำงานที่เร็วขึ้น จนงาน

กองโตสามารถเสร็จได้ในพริบตาในอนาคต อีกนัยหนึ่งคือการทำงานเยอะก่อนแล้วงานจะลดน้อยลงภายหลัง

8.สร้างมิตรดีกว่า ศั ต รู

การทำงานที่ต้องประสานงานกับหลายฝ่าย อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่ควรบาดหมางใหญ่โต เพราะจะส่งผลต่อการทำงาน

ร่วมกันในครั้งต่อไป

9.ทีมเวิร์คพางานเวิร์ค

ส่วนใหญ่การทำงานมักจะทำงานเป็นทีม หากทีมสามารถทำงานประสานกันได้ดีงานที่ออกมาก็จะออกมาดีเช่นกัน

ทีมที่ดีจึงควรพูดคุยกันทุกขั้นตอนมันไม่สำคัญว่าคุณจะมั่งคั่งหรือมีอำนาจมากแค่ไหน

ข้อคิดและคำคมเหล่านี้เป็นประโยคที่ร้อยเรียงขึ้นมา สร้างพลังให้คนได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ทำให้เห็นว่าแท้จริงแล้วทุกอย่างมีพลังในตัวของมัน

รวมถึงตัวเราเองด้วย งานทุกอย่างอาจจะมีเรื่องยากเข้ามาได้บ้าง

แต่ท้ายที่สุดด้วยความมุ่งมั่นและทัศนคติที่ดีต่องานจะช่วยให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี