อยากสบาย ตอนแก่ ต้องเริ่มทำ 15 สิ่งนี้ได้แล้ว

อยากสบาย ตอนแก่ ต้องเริ่มวางแผนชีวิตได้แล้ว

การวางแผนชีวิตคือ แผนที่ชีวิตหรือป้ายบอกทางของเรา หากเราได้มีการวางแผน เราจะรู้สึกได้เองว่าทำอะไร

ก็ง่ายขึ้น ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ แผนชีวิตที่ดีต้องมีความเหมาะสมกับความเป็นจริง

สามารถดำเนินการตามได้จริง ปกติเมื่อเราเดินทางไปที่ ๆไม่คุ้นเคยหรือเดินป่า ถ้า อยากสบาย ยังต้องมีแผนที่หรือเข็มทิศ

เพื่อไม่ให้หลงทาง และเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถูกต้อง ชีวิตคนเราก็เหมือนกัน เราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะเจออะไรบ้าง

แต่ถ้ามีการวางแผน จัดสรรให้เป็นระบบ ทุกอย่างจะดูง่ายขึ้น ผิดพลาดน้อยลง และเป้าหมายการใช้ชีวิตก็จะชัดเจนมาก

ขึ้นด้วยเมื่อเรามีเป้าหมายอาชีพที่ชัดเจนและแน่นอนแล้ว เราควรมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของความรู้ ความสามารถ

ทักษะที่จำเป็นต้องใช้ ต่อให้ทางข้างหน้าจะเจออุปสรรคหรือปัญหา เราก็ไม่มีวันท้อถ้อย แต่ถ้าเราเหนื่อยเราเลือกที่

จะพักก่อนก็ได้ แล้วค่อยไปต่อ เพราะเส้นทางที่เราเลือก เรามั่นใจแล้วว่าจะประสบความสำเร็จแน่นอน

แนวคิดจากประสบการณ์ตรง ผมได้วางเป้าหมายส่วนตัวเอาไว้ว่า

ต้องการมีอิสรภาพทา ง การเงินเมื่ออายุไม่เกิน 45 ปี และมีทรัพย์สิน ที่สร้าง ร ายได้ เพียงพอให้ใช้ไป

ได้ตลอ ดทั้งชีวิตของผม ด้วย 15 แนวคิดนี้

1. ระวังวิก ฤ ติเศรษฐกิจให้ดี

เช่น วิก ฤติต้มยำกุ้ง วิก ฤติ แฮมเ บอร์เก อร์ ทำให้คนรวยจนลงในพริ บตาความรู้เศรษฐศ าสตร์เป็นเรื่องสำคัญ

ทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจที่มีทั้งเติบโตแล ะตกต่ำสลับกันตลอดการสังเกตดั ชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ มันช่วยให้ลงทุ น

ถูกจังหว ะและความเสี่ย งไม่สูง

2. จงเลือกทำงาน ที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่งเติบโตได้เร็ว

ที่สำคัญควรเลือกทำงาน กับเจ้านายฉลาดๆจะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

3.จงเก็บ เงินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุ นได้ ผมให้ร างวัลตัวเองในแต่ละปีไม่เกิน 30 % ของเงินโบนัส

แล้วในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น ทำเช่นนี้ได้เพราะผมมีความสุข ในการเก็บเงินมากกว่าใช้เงินไงล่ะ

4. ลดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกทำเรื่อง รีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลด ด อก เบี้ย มาตรการสอง

เปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือนมันช่วยประหยัดไปปี ละแสนบาทเลยล่ะ

5. ศึกษาหาความรู้ การเงิน ให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บ บอร์ด แฟนเพจ ยู ทู ป และเพื่อนๆ

ช่องทางเข้าถึงความรู้มีมากม าย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

6. เรียนรู้การลงทุนโดยใช้เงินผู้อื่น

เช่น การกู้เงินซื้อคอนโด เราจะได้กำไรมากจากเงินลงทุ นน้อย ผมลงทุนคอนโดซื้อไว้เมื่อ 5 ปีก่อนราคา 1.8 ล้าน

โดยใช้เ งินตนเอง 2 แสน ที่เหลือกู้ธนาคารผ่อนจ่ายเดือนละหมื่นบาท ปล่อยเช่ามาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาท

แล้วปัจจุบันที่ขายกันในเว็บ ราค า 2.8 ล้านบาทหากขายไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน และได้กำไรจากส่วนต่างค่า

เช่ากับยอดผ่อนอีกด้วยนะ

7. ออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอยซื้อของชิ้นใหญ่อย่าซื้อทีเดียวติดๆ กั น เช่น โทรศั พท์มือถือ

แพคเกจเที่ยวและรถยนต์ ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน เพราะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด เราควรซื้อของที่มีโอกาส

ได้ใช้จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่าไปซื้อมัน จำไว้

8. ใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่ายให้กับเรา

อย่าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัตรเครดิต เพราะได้ส่วนลดคะแนนสะสม

ได้เงินคืนกลับมา ดีกว่าการใช้เงินสด ผมใช้บัตรเ ครดิตหลายใบโดยชำระเต็มจำนวน และเลือกใช้บั

ตรที่ให้ส่วนลด มากที่สุด

9. ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝากเงินธนาคาร

การออมเงินทางเลือก ได้แก่ พัน ธบั ตรรั ฐ บาล หุ้น กู้ กองทุ นรวม และประกั นชีวิต เป็นต้น

อย ากแนะนำให้ลอง เพราะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้ไว

10. จงเลือกทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุนให้ดี

เช่น บ้านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเป็นต้นทุนจมจนกว่าขายออกไปผมเลือกบ้าน

ในทำเลดี ราค าคุ้มค่า อีกอย่างคือไปทำงานสะดวกโดยไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้อ

เลือกรถรุ่นที่เป็นที่นิยมของตลาด คุ้มค่าและไม่เสี ยบ่อย

11. เก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย คำกล่าวนี้จริง

เพราะพอเราเรียนรู้วิธี การบริหารเงินที่ถูกต้องจน มีล้านบาทแรกได้แล้วล้านต่อไป

ไม่ใช่เรื่องย ากมากนักประกอบกับเรามีทุนล้านแรกเอาไปต่อยอด ความมั่งคั่ง

12. เรียนรู้จากการลงทุนของเราที่ผิดพลาด

ทุกคนที่เคยลงทุ นต้องเคยข าดทุนเป็นเรื่องปกติ ผมเองเคยข าดทุนจากวอเรนต์เกือบแสน เคยติดหุ้ นวงในมาเกือบสิ บปี

เพิ่งจะขายได้ผมไม่เลิกลงทุ นในหุ้นแต่จะเลิกเล่นหุ้ นในแบบที่เคยเจ็ บมาก่อน

13. เริ่มบันทึกการเติบโตของทรัพย์สินและร ายได้ทุกๆปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่ องว่าควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนดแนวทางไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ การเติบโตของร ายได้

การเติบโตของทรัพย์สินและผลตอบแทนจากการล งทุ น เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการเงิน

14. จงเลือกนำเงิน ไปลงทุ นเฉพาะเงินเย็น

การลงทุ นต้องใช้เวลาและมีโอกาสข าดทุน และถ้าขาดทุนจริงเราจะได้ไม่เดื อดร้อนมากนักผมกำหนดเงินสดขั้นต่ำ

ที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่างน้อย 12 เดือนส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุนได้สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพ ทางการเงิน ต้องเกิดขึ้น

การอย ากจะทำอะไรก็ได้ ที่เราอยากทำโดยที่ยังมีร ายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอแม้ไม่ต้องทำงาน เชื่อว่าทุกคนทำได้

15. หัดลงทุนเพื่อให้ มีรายได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกลายเป็นรา ยได้หลักก็ได้ เช่น ลงทุ นในหุ้ น กองทุนรวม ตรา ส าร ทุนทอง คอนโด และขายของออ นไลน์

ก่อนลงทุนต้องศึกษาให้รู้ก่อนและจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหนผมเคยลองมาหลายอย่างปัจจุบัน เน้นลงทุนกองทุนรวมกับ

คอนโดเป็นหลัก

ขอขอบคุณ t a m n a n n a